КОМ­ПОСТ: ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Zhinka - - Дача -

Цей вид ор­га­ні­чних до­брив жи­вить ро­сли­ни, до­по­ма­гає утри­му­ва­ти во­ду у ґрун­ті і бо­ро­ти­ся з бур’яна­ми. Ра­ди­мо не ви­ки­да­ти хар­чо­ві від­хо­ди та ли­стя з дво­ру на сміт­тє­зва­ли­ща (де во­ни, до то­го ж, пе­ре­прі­ва­ю­чи, ви­ро­бля­ють ме­тан) і пе­ре­тво­ри­ти їх на справ­жнє «чорне золото».

Се­крет — у по­єд­нан­ні у пра­виль­них про­пор­ці­ях ор­га­ні­чних від­хо­дів, що мі­стять азот і ву­глець, із зем­лею, во­дою і по­ві­трям. 1 Знай­діть мі­сце роз­мі­ром мі­ні­мум 1 кв. м. Мо­жна про­сто скла­да­ти ор­га­ні­чні від­хо­ди на ку­пу, у сміт­тє­вий контейнер або ж у за­го­ро­ду. Го­лов­не, щоб вміст ком­по­стної ку­пи бу­ло лег­ко пе­ре­мі­шу­ва­ти.

2

Ша­ра­ми ви­кла­діть ву­гле­це­ві (так зва­ні «ко­ри­чне­ві») ком­по­нен­ти — па­пір, су­хе ли­стя, тир­су, ко­ру, сі­но, дрі­бні обріз­ки з са­ду для дре­на­жу і вен­ти­ля­ції — та азо­тні (або во­ло­ гі «зе­ле­ні») — сві­жу тра­ву і бур’ян (ско­ше­ні до ви­зрі­ва­н­ня на­сі­н­ня), во­до­ро­сті. По­кра­щать якість компосту ко­ри­сні кро­пи­ва, де­ре­вій, куль­ба­ба (зе­ле­на ма­са, не ко­рі­н­ня!).

3

За­си­пте усе ша­ром (10­12 см) зем­лі. Пе­ре­мі­шуй­те ку­пу що­ра­зу, як до­да­є­те сві­жу пор­цію від­хо­дів, і по­ли­вай­те (злег­ка) во­дою, щоб сти­му­лю­ва­ти ро­бо­ту мі­кро­ор­га­ні­змів. І вже за два мі­ся­ці (дов­ше — за хо­ло­дної по­го­ди) ма­ти­ме­те які­сний ком­пост!

4 «Пра­виль­на» ком­по­стна ку­па не ви­ді­ляє за­па­ху. Іна­кше до­дай­те біль­ше «ко­ри­чне­вих» ком­по­нен­тів (су­хе ли­стя, со­ло­му, тир­су) та ча­сті­ше пе­ре­мі­шуй­те її ви­ла­ми.

НЕ ДО­ДА­ВАЙ­ТЕ У КОМ­ПОСТ БУР’ЯНИ З НА­СІ­Н­НЯМ — ВО­НО НЕ ПЕРЕГНИВАЄ І ШВИД­КО ПРОРОСТЕ УЖЕ НА ВАШІЙ ГРЯД­ЦІ. Як зро­бі­ти ящик для компосту — у «По­ра­дах чо­ло­ві­кам» на стор. 34

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.