САД НА ПІДВІКОННІ

Чарівна не­до­тор­ка —

Zhinka - - ЖІНКА -

Вра­жа­ю­ча кра­са і скром­ність афри­кан­ської го­сті клі­вії

Клівія (лат. Clívia) або ка­фр­ська лі­лія — яскра­ва пред­став­ни­ця ро­ди­ни ама­ри­лі­со­вих (лат. Amaryllidа­ceae). Про її ба­тьків­щи­ну — спе­ко­тні лі­си Пів­ден­ної Афри­ки — на­га­дує «га­ря­чий» чер­во­но-жов­то­га­ря­чий ко­лір її кві­ток. Хо­ча вже ви­ве­де­ні й гі­бри­ди із за­барв­ле­н­ням бу­то­нів від блі­до-ро­же­во­го до жов­то­го чи бі­ло­го. Цві­те клівія з бе­ре­зня до сер­пня впро­довж 3-4 ти­жнів, по­сту­по­во роз­кри­ва­ю­чи зі­бра­ні у па­ра­соль­ко­по­ді­бне су­цві­т­тя ді­а­ме­тром 15-20 см кві­то­чки. Вла­сни­ки за­пев­ня­ють, що у дбай­ли­во­го кві­тни­ка­ря афри­кан­ська кра­су­ня робить це і кіль­ка ра­зів за се­зон. Але й у пе­рі­од спо­кою во­на при­ва­блює по­гляд і при­кра­шає ін­тер’єр своїм со­ко­ви­тим тем­но-зе­ле­ним ли­стям ме­чо­ви­дної фор­ми.

Кві­тка по­сі­дає про­мі­жне мі­сце між ци­бу­лин­ни­ми та ко­ре­не­ви­щни­ми ро­сли­на­ми: при­ко­ре­не­ві лис­тки ві­я­лом ви­хо­дять пря­мо із роз­ви­не­но­го ко­ре­не­ви­ща і, щіль­но огор­та­ю­чи одне одно­го, фор­му­ють ро­зе­тку — ви­ди­мість сте­бла. Най­ча­сті­ше на на­ших під­ві­ко­н­нях зу­стрі­ча­є­ться клівія пре­кра­сна (Clivia nobilis) і клівія кі­но­вар­на (Clivia miniata). Ро­сли­на не лю­бить, ко­ли її зай­вий раз чі­па­ють та ча­сто мі­ня­ють мі­сце про­жи­ва­н­ня, осо­бли­во, під час цві­ті­н­ня й утво­ре­н­ня бу­то­нів. То­му від­ра­зу про­ду­май­те, де її осе­ли­ти на дов­гі ро­ки.

АБИ ЩО­РО­КУ ЧАРУВАТИ ВАС РОЗ­СИ­ПОМ ПРИВАБЛИВИХ КВІТОЧОКДЗВОНИКІВ, ЦІЙ СОРОМ’ЯЗЛИВІЙ ВІЧНОЗЕЛЕНІЙ КРАСУНІ ДО­СТА­ТНЬО НА­ЛЕ­ЖНО­ГО ПОЛИВУ ТА ЗИМОВОЇ ВІД­ПУС­ТКИ У ПРОХОЛОДНОМУ МІ­СЦІ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.