ІСТО­РІЇ З ЖИ­Т­ТЯ

СА­МЕ ТА­КЕ ГАСЛО ВИ­РІ­ШИ­ЛИ ОБРА­ТИ ДЛЯ ТРАВНЕВОГО СПЕЦ­ПРО­Е­КТУ. ТРИ ЧУДОВІ МА­МИ РОЗПОВІЛИ НАМ ПРО ТЕ, ЯК НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ ДИ­ТИ­НИ ЗМІ­НИ­ЛО ЇХ ЖИ­Т­ТЯ І СТА­ЛО СТИМУЛОМ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ. І НЕ ТІЛЬ­КИ У МАТЕРИНСТВІ…

Zhinka - - ЖІНКА -

Спецпроект про те, як ма­те­рин­ство змі­нює жін­ку

ОЛЕ­НА ДЖУНЬ, ма­ма двох до­ньок: Аме­лії і Со­фії, при­ва­тний кон­ди­тер, за­снов­ник «Cake lovers» і «Cake lovers vegan».

«День ба­ба­ка — не для ме­не!»

Хочу по­ба­жа­ти усім май­бу­тнім і щой­но-ма­ту­сям ні­ко­ли не зва­жа­ти на жа­хли­ві тер­мі­ни на кшталт «пі­сля­ро­до­ва де­пре­сія». Ми­сліть по­зи­тив­но, чи­тай­те кни­ги, гу­ляй­те, на­ди­хай­те­ся і мрій­те — бу­дуй­те пла­ни на май­бу­тнє! Ми жи­ве­мо в уні­каль­ний час, ко­ли пра­кти­чно кожна лю­ди­на мо­же за­ро­бля­ти гро­ші не ви­хо­дя­чи з до­му. Тож ва­гі­тність і де­крет — вда­лий час ви­зна­чи­ти­ся, чим би ви хо­ті­ли за­йма­ти­ся й опа­ну­ва­ти но­ву спра­ву».

Здо­був­ши осві­ту еко­но­мі­ста в одно­му з най­пре­сти­жні­ших ві­тчи­зня­них ви­шів і став­ши дві­чі ма­мою, Оле­на зба­гну­ла, що ру­тин­на офі­сна ро­бо­та в бан­ку й одно­ма­ні­тні бу­дні ні­би за сю­же­том «Дня ба­ба­ка», — вза­га­лі не для неї! Успад­ко­ва­на від ба­тьків (та­то у ми­ну­ло­му — кок на ко­ра­блях, а у ма­ми та­лант сма­чно го­ту­ва­ти) лю­бов до ку­лі­на­рії на­ди­хну­ла спро­бу­ва­ти се­бе в но­во­му ам­плуа: ста­ти кон­ди­те­ром-ама­то­ром і екс­пе­ри­мен­та­то­ром ла­со­щів! Во­на по­ча­ла за­йма­ти­ся спра­вою до ду­ші, яка при­но­си­ла окрім за­до­во­ле­н­ня і самореалізації, ще й чу­до­вий за­ро­бі­ток. А най­го­лов­ні­ше — та­ка ро­бо­та не за­ва­жа­ла бу­ти ма­мою і про­во­ди­ти до­ста­тньо ча­су з ді­тьми. Так з’яви­ла­ся при­ва­тна он­лайн кон­ди­тер­ська «Cake lovers».

— На­ро­дже­н­ня ді­ток на­віть пев­ною мі­рою пе­ре­вер­ши­ло мої очі­ку­ва­н­ня. Я ні­ко­ли не при­пу­ска­ла, що роль ма­ми якось об­тя­жить чи по­ру­шить мої пла­ни на осо­би­стий роз­ви­ток. І, ма­буть, це один з най­ва­жли­ві­ших аспе­ктів ща­сли­во­го ма­те­рин­ства, на­віть осно­во­по­ло­жний. Я вчу сво­їх до­ньок не зу­пи­ня­ти­ся на до­ся­гну­то­му, зав­жди роз­ви­ва­ти­ся і пря­му­ва­ти впе­ред, опа­но­ву­ва­ти щось но­ве і не­зві­да­не, бу­ти са­мо­стій­ни­ми і са­мо­до­ста­тні­ми. Во­ни ж, сво­єю чер­гою, вчать ме­не то­му, що най­го­лов­ні­ше і най­ба­жа­ні­ше у жит­ті — це сім’я і лю­бов один до одно­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.