Оля ЦИБУЛЬСЬКА, спів­а­чка, те­ле­ве­ду­ча («100 в 1», ТЕТ):

Zhinka - - ТЕМА НОМЕРА -

— Ко­ли зна­єш, що в те­бе є тил — най­рі­дні­ші лю­ди, до яких мо­жеш звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою й по­ра­дою, — уже цьо­го бу­ває до­ста­тньо, щоб по­чу­ва­ти­ся ща­сли­вою. Істо­рії про те, як хтось на­ма­гав­ся бу­ду­ва­ти своє жи­т­тя чи за­йма­ти­ся пев­ною спра­вою тіль­ки то­му, що на цьо­му на­по­ля­га­ли ба­тьки, про­сто вво­дять ме­не у сту­пор. Ба­тьки під­три­му­ва­ли ме­не зав­жди — і ко­ли ви­рі­ши­ла ста­ти спів­а­чкою, і ко­ли на­ду­ма­ла­ся за­вер­ши­ти кар’єру. Во­ни — най­кра­щі мої ко­у­чі й пси­хо­ло­ги. Я вдя­чна їм за те, що зав­жди бу­ли по­руч. За­раз маю ще одно­го мо­ти­ва­то­ра — си­на. Ко­ли втом­ле­на по­вер­та­ю­ся з ро­бо­ти й обі­ймаю Не­сто­ра, ро­зу­мію: я — най­ща­сли­ві­ша жін­ка на сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.