Лай­фха­ки успі­шної ма­ми

Zhinka - - ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ -

Не від­мов­ляй­те­ся від кар’єри, якщо це вам ва­жли­во. Шу­кай­те ро­бо­ту з час­тко­вою зайня­ті­стю або на до­му. Го­лов­не — щоб спра­ва бу­ла до ду­ші, то­ді на неї зав­жди зна­йде­ться час.

Роз­став­те прі­о­ри­те­ти. Чо­му я по­стій­но не всти­га­ла? То­му що на­ма­га­ла­ся зро­би­ти все СА­МА і якнай­кра­ще. То­му ви­рі­ши­ла для се­бе по­ді­ли­ти­ся обов’яз­ка­ми: до шко­ли і зі шко­ли за­би­рає та­то, сні­да­нок і обі­ди го­тує ба­бу­ся, що­до ре­шти справ — оби­раю най­прі­о­ри­те­тні­ші й на­ма­га­ю­ся їх зро­би­ти швид­ко та які­сно, а ре­шту — або пі­зні­ше, або, як ка­жуть, на по­ло­вин­ку.

Знай­діть спіль­ні ін­те­ре­си.

Є «спра­ви», які ми ро­би­мо разом, всі­єю ро­ди­ною: ди­ви­мо­ся муль­тфільм, чи­та­є­мо й обго­во­рю­є­мо кни­гу, гу­ля­є­мо пар­ка­ми. Чим біль­ше ми до­лу­ча­є­мо ді­тей до сво­го «до­ро­сло­го» жи­т­тя, тим кра­ще ро­зу­мі­є­мо одне одно­го.

Вчі­ться чу­ти одне одно­го. Я вчу­ся роз­мов­ля­ти з чо­ло­ві­ком, ді­тьми, ба­тька­ми, вчу­ся чу­ти їх. Ко­жен з нас має право на по­га­ний на­стрій, лі­но­щі, по­тре­бу в спо­кої та уса­мі­тнен­ні. За­раз я це ро­зу­мію і при­ймаю, і це змі­нює мій світ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.