ЦІ­КА­ВІ ФА­КТИ

Zhinka - - ОЧЕВИДНЕ-НЕЙМОВІРНЕ -

У МОРСЬКИХ

КОНИКІВ МА­ТЕ­РИН­СЬКУ РОЛЬ

ЧАСТКОВО ВИКОНУЄ САМЕЦЬ.

Він ви­но­шує по­том­ство у сво­їй сум­ці, ку­ди сам­ка від­кла­дає ікру, і са­ме він про­дов­жує тур­бу­ва­ти­ся про ди­тин­чат пев­ний час пі­сля то­го, як во­ни звід­ти ви­хо­дять.

МЕНША КІЛЬ­КІСТЬ ДІ­ТЕЙ на­ро­джу­є­ться у тва­рин ви­со­ко­ор­га­ні­зо­ва­них та з біль­шою три­ва­лі­стю жи­т­тя.

У БА­ГА­ТЬОХ ВИ­ДІВ ПОПЕЛИЦЬ САМ­КИ НА­РО­ДЖУ­Ю­ТЬСЯ ВЖЕ ВАГІТНИМИ: яй­це­клі­ти­на все­ре­ди­ні ма­те­рі по­чи­нає свій роз­ви­ток ще до її по­яви.

ЧИ­МА­ЛО ТВА­РИН НЕ РОЗМНОЖУЮТЬСЯ В УМО­ВАХ НЕВОЛІ. На­при­клад, ге­пард, перш ніж ста­ти ба­тьком, пе­ре­слі­дує обра­ни­цю кіль­ка днів: без ці­єї умо­ви у са­ми­ці не від­бу­ва­є­ться ову­ля­ція. Зви­чай­но, у зоо­пар­ку та­кі «шлю­бні ри­ту­а­ли» не­мо­жли­ві.

ЩЕ ОДИН З НАЙТУРБОТЛИВІШИХ БА­ТЬКІВ — ІМПЕРАТОРСЬКИЙ ПІНГВІН, який гріє яй­це у ла­пах два мі­ся­ці, а по­тім го­дує пта­ше­ня ре­чо­ви­ною, що ви­ро­бляє йо­го шлу­нок (мо­жна ска­за­ти, «пта­ши­ним мо­ло­ком» від та­та).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.