Де від­по­чи­ти у трав­ні?

Zhinka - - НОВЕЛА ПРО РІДНУ ХАТУ -

БАКОТСЬКА

ЗАТОКА

У цьо­му ма­льов­ни­чо­му мі­сці не­по­да­лік Кам’янець-По­діль­сько­го мо­жна до­схо­чу на­со­ло­ди­ти­ся ти­шею і спо­ко­єм. Ото­че­не ске­ля­ми озе­ро над­зви­чай­но пре­кра­сне на­ве­сні, тож ма­ти­ме­те на­го­ду для не­пе­ре­вер­ше­ної фо­то­се­сії.

ДНІСТРОВСЬКИЙ

КАНЬЙОН

Сплав най­дов­шим в Укра­ї­ні — 250 км — кань­йо­ном по­да­рує не­за­бу­тні вра­же­н­ня. Те­чія Дні­стра не­спі­шна, і ви спов­на на­со­ло­ди­те­ся кра­сою ске­ля­стих схи­лів, ре­лі­кто­вих лі­сів, одя­гне­них ве­сня­ною яскра­вою зе­лен­ню, і во­до­спа­да­ми. До­свід і під­го­тов­ка — не по­трі­бні!

НОВГОРОДСІВЕРСЬКИЙ

Істо­рія цьо­го ма­ло­зна­но­го, але на­про­чуд кра­си­во­го мі­ста Чер­ні­гів­щи­ни бе­ре по­ча­ток ще з ча­сів Ки­їв­ської Ру­сі. У трав­ні тут по­стає ні з чим не­зрів­нян­ний вид — роз­лив Де­сни. Ра­ди­мо та­кож від­ві­да­ти Ме­зин­ський на­ціо­наль­ний

при­ро­дний парк.

БУЦЬКИЙ КАНЬЙОН

Це уні­каль­ні ма­льов­ни­чі гра­ні­тні схи­ли, яки­ми стрім­ко не­се ве­сня­ні во­ди рі­чка Гір­ський Ті­кич. В одно­му з ку­то­чків кань­йо­ну кам’яні бе­ре­ги на­га­ду­ють Сто­ун­хендж. Тут мо­жна роз­ва­жи­ти­ся ра­фтин­гом і ске­ле­ла­зі­н­ням чи про­сто

на­со­ло­ди­ти­ся пі­кні­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.