СИ­ЛА СВІ­ТЛА — СВІ­ТЛА СИ­ЛА!

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

Рі­зно­ма­ні­тні світильники, ліхтарі, гір­лян­ди і про­сто лам­по­чки — усі во­ни стануть у при­го­ді для ство­ре­н­ня в сад­ку ма­гі­чної атмо­сфе­ри, якою мо­жна бу­де на­со­ло­джу­ва­ти­ся і пі­сля за­хо­ду сон­ця. Ми­луй­те­ся дов­ги­ми те­пли­ми ве­чо­ра­ми на сві­жо­му по­ві­трі, ство­рив­ши у сад­ку іде­аль­ний для сі­мей­ної ве­че­рі

(чи по­си­де­ньок з дру­зя­ми) на­пов­не­ний сяй­вом про­стір, де мо­жна бу­де за­три­ма­ти­ся до са­мої но­чі.

Ство­ри­ти у за­ти­шно­му ку­то­чку дво­ру від­окрем­ле­ну обі­дню зо­ну для не­ква­пли­вих за­стіль alfresco (з італ. — про­сто неба) те­пли­ми ве­чо­ра­ми до­по­мо­жуть еле­ган­тні ву­ли­чні під­ві­сні світильники, м’яке сві­тло яких до­да­ва­ти­ме стра­вам і по­су­ду на сто­лі ро­ман­ти­чно­го фле­ру. Атмо­сфе­ру до­пов­нять сві­чки у на­дій­них сві­чни­ках, що ви­три­ма­ють по­ри­ви будь-яко­го ві­тру, — іде­аль­ні де­ко­ра­ції для ве­че­рі з осо­бли­вою лю­ди­ною, най­ближ­чи­ми дру­зя­ми чи ро­ди­ною.

Якщо ви тіль­ки пла­ну­є­те са­до­вий про­стір, не за­будь­те вра­ху­ва­ти у про­е­кті й ву­ли­чне осві­тле­н­ня. Са­ме во­но мо­же ста­ти за­вер­шаль­ним штри­хом в оформ­лен­ні са­ду і прив­не­сти той ма­гі­чний ефект, що у пі­зню по­ру вра­жа­ти­ме го­стей та й про­сто пе­ре­хо­жих. Змон­туй­те світильники на пар­ка­ні та вздовж до­рі­жок, щоб осві­ти­ти со­бі шлях, світильники зі спря­мо­ва­ним уго­ру сві­тлом — щоб зро­би­ти акцент на еле­мен­тах ар­хі­те­ктур­но­го оформ­ле­н­ня бу­дин­ку, зе­ле­них са­до­вих скуль­пту­рах, кві­тни­ку, во­до­ймі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.