А ЧИ ЗНА­Є­ТЕ ВИ, ЩО:

Zhinka - - ЗООСВІТ -

Усі ро­бо­чі бджо­ли тіль­ки жі­но­чої ста­ті.

1814 ро­ку укра­їн­ський бджо­ляр Пе­тро Про­ко­по­вич ви­на­йшов рам­ко­вий роз­бір­ний ву­лик.

На пе­ре­дніх ла­пках у комах є спе­ці­аль­ні щі­то­чки, яки­ми во­ни зби­ра­ють пи­лок, а на за­дніх — ко­шик для йо­го пе­ре­не­се­н­ня.

Бджо­ли роз­пі­зна­ють за­па­хи в ти­ся­чу ра­зів силь­ні­ше, ніж лю­ди­на. Во­ни від­чу­ва­ють аро­мат кві­тів на від­ста­ні одно­го кі­ло­ме­тра.

Кожна ро­ди­на ме­до­но­сних бджіл має окре­мий аро­мат, завдяки яко­му ко­ма­хи впі­зна­ють сво­їх.

Зби­ра­ю­чи не­ктар, бджо­ли за­пи­лю­ють квіти, чим при­но­сять зна­чно біль­шу ко­ристь для лю­ди­ни, аніж ви­го­тов­ле­н­ня ме­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.