ЖІН­КА

Zhinka - - СМАЧНОГО! -

Те­лець Тра­вень — най­спри­я­тли­ві­ший для вас мі­сяць. Слід очі­ку­ва­ти на по­зи­тив­ні змі­ни у про­фе­сій­ній сфе­рі, до­да­тко­ві бо­ну­си та під­ви­ще­н­ня яко­сті жи­т­тя за­га­лом. Ці­ка­ві про­по­зи­ції — як ро­бо­чі, так і ро­ман­ти­чні — варто прийня­ти.

+ 4, 9, 12, 17, 23, 30

7, 14, 16, 22, 24, 25

Бли­зня­та

За­вер­ше­н­ня ве­сни бу­де плі­дним: на ро­бо­ті вда­сться ви­ко­на­ти усі по­став­ле­ні за­да­чі й отри­ма­ти за­слу­же­ну по­хва­лу, вдо­ма — на­ре­шті від­по­чи­ти пі­сля на­пру­же­но­го на­вчаль­но­го ро­ку. Будь­те ува­жни­ми, під­пи­су­ю­чи до­ку­мен­ти. Що­до здоров’я — до­ві­ряй­те сво­їй ін­ту­ї­ції та дбай­те про про­фі­ла­кти­ку.

+ 1, 6, 11, 12, 19, 22, 30

8, 10, 14, 17, 26, 27

Рак

Не­бе­сні по­кро­ви­те­лі по­дба­ли, аби тра­вень при­ніс вам но­ві зна­йом­ства, по­кра­ще­н­ня ма­те­рі­аль­но­го ста­но­ви­ща та чи­ма­ло шан­сів на про­фе­сій­ну са­мо­ре­а­лі­за­цію. Го­лов­не — швид­ко ре­а­гу­ва­ти, ви­слов­лю­ва­ти свою дум­ку вго­лос і не від­мов­ля­ти­ся від до­по­мо­ги. Варто за­пла­ну­ва­ти від­пус­тку на двох із ко­ха­ною лю­ди­ною. 3, 5, 11, 22, 25, 26

1, 12, 14, 19, 29

Лев

Вам на­ле­жить бу­ти го­то­ви­ми до пе­ре­пон на шляху до по­став­ле­ної ме­ти: по­кла­дай­те­ся на ре­аль­ні фа­кти, а не ілю­зії. А от у сфе­рі осо­би­стій на вас че­ка­ють при­єм­ні сюр­при­зи: зу­стрі­чі, по­ба­че­н­ня, про­по­зи­ції, ро­ман­ти­чні ви­хі­дні. Сі­мей­ним Ле­вам по­трі­бно біль­ше ча­су при­ді­ля­ти ді­тям.

1, 11, 12, 15, 24, 30

3, 5, 14, 19, 22, 31

Ді­ва

Мі­сяць обі­цяє бу­ти спо­кій­ним. Вда­ла пора для змі­ни ро­ду ді­яль­но­сті, від­кри­т­тя вла­сної спра­ви чи по­ча­тку фри­лан­су. По­водь­те­ся че­сно і не бій­те­ся ви­зна­ва­ти свої по­мил­ки, про­сіть до­по­мо­ги в одно­дум­ців — так до­ся­гне­те успі­ху. Осо­би­сті сто­сун­ки ви­ма­га­ти­муть де­лі­ка­тно­сті.

+ 3, 5, 12, 18, 28, 31

6, 7, 15, 16, 22, 25

Те­ре­зи

При­лив сил спря­мо­вуй­те на змі­цне­н­ня кар’єр­них по­зи­цій і по­кра­ще­н­ня ма­те­рі­аль­но­го ста­но­ви­ща. Ре­тель­но обмір­куй­те ба­жа­ну ве­ли­ку по­ку­пку чи сер­йо­зну ін­ве­сти­цію для вла­сної фі­нан­со­вої без­пе­ки. Пам’ятай­те, що за­для гар­мо­нії у сто­сун­ках іно­ді слід від­мов­ля­ти со­бі у прим­хах. Стеж­те за ді­є­тою.

+ 2, 3, 12, 16, 25, 29, 30

5, 14, 15, 20, 21, 24

Скор­піон

Вам ста­не сил, щоб здо­ла­ти мо­жли­ві не­га­ра­зди: усе не­при­єм­не швид­ко ми­не­ться. При­ро­дна ко­му­ні­ка­бель­ність до­по­мо­же зна­йти спіль­ну мо­ву й по­ро­зу­мі­ти­ся у скла­дній си­ту­а­ції. До­ві­ра пар­тне­рів і спів­ро­бі­тни­ків по­си­лять ва­шу про­фе­сій­ну по­зи­цію. Уни­кай­те на­дмір­них фі­зи­чних на­ван­та­жень.

+ 3, 5, 8, 17, 18, 23, 31

1, 2, 11, 26, 28, 30

Стрі­лець

Зір­ки не ра­дять вам най­ближ­чим ча­сом бра­ти­ся за но­ві про­е­кти чи за­йма­ти­ся твор­чою ді­яль­ні­стю. Ко­жне ва­ше рі­ше­н­ня у трав­ні ма­ти­ме від­би­ток на все подаль­ше жи­т­тя — це сто­су­є­ться і кар’єри, і ро­ди­ни. Біль­ше ча­су про­водь­те із ко­ха­ною лю­ди­ною.

+ 6, 7, 11, 19, 21, 24, 25

1, 4, 5, 22, 28, 31

Ко­зе­ріг

Мі­сяць бу­де успі­шним — вам усе да­ва­ти­ме­ться лег­ко й про­сто. Але не по­спі­шай­те цим ви­хва­ля­ти­ся, аби не ви­кли­ка­ти за­здро­щів. Під­трим­ку й до­по­мо­гу вам на­да­дуть рі­дні, а сна­ги до­дасть ко­ха­н­ня й сі­мей­на гар­мо­нія. Мо­жли­во, вам бу­де по­трі­бно по­дба­ти про ба­тьків.

+ 1, 9, 14, 19

3, 7, 11, 13, 27

Во­до­лій

Перемоги й успі­хи до­ве­де­ться за­слу­жи­ти: мі­сяць обі­цяє бу­ти ці­ка­вим та на­си­че­ним но­ви­ми про­е­кта­ми, що при­не­суть не тіль­ки ба­га­то ро­бо­ти, але й зна­чну ви­на­го­ро­ду. Сто­сун­ки з близь­ки­ми по­тре­бу­ва­ти­муть гну­чко­сті. До­ста­тньо ча­су ви­ді­ляй­те на сон, вжи­вай­те сві­жі ово­чі й бе­ре­жіть нер­ви!

1, 2, 11, 12, 15, 16, 21

6, 7, 10, 18, 27, 28

Ри­би

Схо­же, пла­не­ти ви­рі­ши­ли «під­штов­хну­ти» вас до но­вих звер­шень. Імо­вір­но, уже до кін­ця мі­ся­ця ви прийме­те кіль­ка кар­ди­наль­них рі­шень що­до ро­бо­ти і вза­є­мин з ко­ха­ною лю­ди­ною. Але зваж­те, що ім­пуль­сив­ні вчин­ки не ве­дуть до до­бра. Астро­ло­ги ра­дять за­пла­ну­ва­ти у трав­ні ці­ка­ву ту­ри­сти­чну ман­дрів­ку. 3, 4, 13, 17, 18, 27

1, 2, 8, 9, 12, 21

Овен

У про­фе­сій­ній сфе­рі від­кри­ю­ться но­ві мо­жли­во­сті кар’єр­но­го ро­сту, але під­ви­ще­н­ня мо­жли­ве тіль­ки якщо ви на­ла­го­ди­те спіл­ку­ва­н­ня з ко­ле­га­ми. А ось у ро­ман­ти­чних сто­сун­ках по­ста­не па­у­за. Біль­ше ча­су при­ді­літь ре­ла­кса­ції — «за­спо­ко­ю­ва­ти» нер­ви со­лод­ким не­ефе­ктив­но!

6, 7, 16, 18, 20, 30

4, 5, 11, 13, 14, 22

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.