ДАЧА

За­хист ро­слин від шкі­дни­ків і хво­роб

Zhinka - - Жінка -

Як за­хи­сти­ти май­бу­тній вро­жай: за­со­би і при­йо­ми

АГРОТЕХНІЧНІ ЗА­СО­БИ

Цей ме­тод по­ля­гає у по­пе­ре­джен­ні роз­ви­тку хво­роб і по­яви ве­ли­кої кіль­ко­сті шкі­дни­ків, тоб­то у про­фі­ла­кти­ці. За­без­пе­чи­ти ро­сли­нам на­ле­жні умо­ви для роз­ви­тку і ро­сту, зро­би­ти їх мі­цні­ши­ми і стій­кі­ши­ми до­по­мо­же си­сте­ма за­хо­дів:

до­слі­дже­н­ня скла­ду ґрун­ту на ді­лян­ці та ви­зна­че­н­ня йо­го яко­сті (ро­дю­чо­сті, три­ва­ло­сті ви­ко­ри­ста­н­ня, рів­ня ґрун­то­вих вод, ки­сло­тно­сті), і, за по­тре­би, по­кра­ще­н­ня йо­го ха­ра­кте­ри­стик до по­ча­тку за­кла­да­н­ня са­ду чи го­ро­ду, зве­де­н­ня пар­ни­ків і те­плиць;

ви­зна­че­н­ня рів­ня за­ля­га­н­ня ґрун­то­вих вод, які мо­жуть сут­тє­во впли­ва­ти на ріст і роз­ви­ток ро­слин, осо­бли­во — пло­до­вих де­рев і ку­щів з по­ту­жною та гли­бо­кою ко­ре­не­вою си­сте­мою;

до­три­ма­н­ня стро­ків ви­сад­ки го­ро­дніх і садових куль­тур у від­кри­тий ґрунт, адже слаб­кі ро­сли­ни або їх роз­са­да, ви­са­дже­на ра­ні­ше допу­сти­мих тер­мі­нів, мо­жуть за­ги­ну­ти;

до­три­ма­н­ня сі­во­змі­ни — чер­гу­ва­н­ня куль­тур за­без­пе­чить ви­со­ку вро­жай­ність та убез­пе­чить по­сад­ки від пев­них хво­роб;

ви­сад­ка ро­слин на на­ле­жній від­ста­ні одна від одної за­без­пе­чать мі­ні­маль­ний рі­вень за­хи­сту від по­ши­ре­н­ня хво­роб: спо­рі­дне­ні куль­ту­ри, які ви­ро­щу­ю­ться одно­ча­сно й по­тре­бу­ють по­ді­бних умов, ви­са­джуй­те по­да­лі одна від одної;

при­би­ра­н­ня ро­слин­но­го смі­т­тя з те­ри­то­рії по­сад­ки: в опа­ло­му ли­сті, під ша­ром ви­да­ле­но­го бур’яну, у су­хій тра­ві — ко­ма­хи, ко­трі по­шко­джу­ють ро­сли­ни ззов­ні та зсе­ре­ди­ни, мо­жуть хо­ва­ти­ся скрізь;

на­ле­жне і своє­ча­сне удо­бре­н­ня та ри­хле­н­ня ґрун­ту мо­жуть га­ран­ту­ва­ти стій­кість до ба­га­тьох хво­роб і на­віть де­яких шкі­дни­ків.

ЩОБ ОТРИ­МА­ТИ ГАРНИЙ ВРО­ЖАЙ, ДО­ГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ, КРІМ ПІДЖИВЛЕННЯ І ПОЛИВУ, ВИДАЛЕННЯ БУР’ЯНІВ ТА ВИ­БО­РУ ЯКІСНОГО ПОСАДКОВОГО МА­ТЕ­РІ­А­ЛУ, МАЄ ТА­КОЖ ВКЛЮЧАТИ БО­РОТЬ­БУ ЗІ ШКІ­ДНИ­КА­МИ І ХВОРОБАМИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.