АКТУАЛЬНО

ХТО ВО­НИ І ЯК НА НИХ ВЧАТЬ, У ЧО­МУ ЗАВДАННЯ ПАТРОНАТНИХ РОДИН, КО­ТРІ У БУДЬ-ЯКУ ПОРУ ДНЯ І НО­ЧІ ГОТОВІ ПРИЙНЯТИ У СВІЙ ДІМ ЧУЖУ ДИТИНУ.

Zhinka - - Жінка -

Хто та­кі па­тро­на­тні ви­хо­ва­те­лі і як ни­ми ста­ти

ВУкра­ї­ні на­бу­ва­ють по­пу­ляр­но­сті па­тро­на­тні сім’ї. Їх завдання — тим­ча­со­вий до­гляд, ви­хо­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ція ді­тей, які че­рез скла­дні жит­тє­ві об­ста­ви­ни з рі­зних при­чин тим­ча­со­во не мо­жуть про­жи­ва­ти зі сво­ї­ми ба­тька­ми. По су­ті, це про­фе­сій­ні ви­хо­ва­те­лі, які пер­ши­ми готові при­йти на до­по­мо­гу і на від­но­сно не дов­гий тер­мін при­йма­ють ді­тей до се­бе у ро­ди­ну, до­по­ки дер­жа­ва ви­рі­шить їх подаль­шу до­лю: по­вер­не на­зад ба­тькам, ко­трі змі­ни­ли­ся, або під­шу­кає ди­ти­ні но­ву по­стій­ну ро­ди­ну (уси­но­ви­те­лів, опі­ку­нів, при­йом­них ба­тьків).

СОЦІАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 2009 РО­КУ

Як по­яснює ме­не­джер про­е­ктів Мі­жна­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Пар­тнер­ство «Ко­жній ди­ти­ні» Ла­ри­са Стри­га, па­тро­нат (фо­сте­рінг) — між­на­ро­дна пра­кти­ка за­хи­сту ди­ти­ни з до­три­ма­н­ням її пра­ва на ви­хо­ва­н­ня у без­пе­чно­му сі­мей­но­му се­ре­до­ви­щі й уни­кне­н­ня ін­тер­на­тно­го роз­мі­ще­н­ня.

Пер­ша в Укра­ї­ні па­тро­на­тна сім’я в рам­ках спіль­но­го «со­ці­аль­но­го екс­пе­ри­мен­ту» бу­ла ство­ре­на ще у 2009 ро­ці у пе­ред­мі­сті сто­ли­ці (м. Бро­ва­рах) у спів­пра­ці Пар­тнер­ства «Ко­жній ди­ти­ні» та мі­сце­вої вла­ди. По­слу­га па­тро­на­ту ви­яви­лась ефе­ктив­ною, до­зво­ли­ла

вдо­ско­на­ли­ти ро­бо­ту з кри­зо­ви­ми сім’ями, від­пра­цю­ва­ти мо­дель ран­ньо­го ви­яв­ле­н­ня не­до­гля­ду, жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня, ін­ших по­ру­шень прав та ін­те­ре­сів ді­тей то­що. З 2016 ро­ку па­тро­нат за­ко­но­дав­чо ви­зна­но і під­хо­пле­но дер­жа­вою та за­без­пе­че­но фі­нан­су­ва­н­ням. Сьо­го­дні успі­шно пра­цює вже 31 сім’я патронатних ви­хо­ва­те­лів у 12 обла­стях Укра­ї­ни. А най­ближ­чим ча­сом бу­де ство­ре­но ще близь­ко 20 но­вих патронатних родин.

У КАНДИДАТІВ Є ПРАВО ПЕРЕДУМАТИ

Щоб пра­цю­ва­ти па­тро­на­тним ви­хо­ва­те­лем, не­об­хі­дно успі­шно прой­ти 120 го­дин тре­нін­гів (12 за­нять). Під час на­вча­н­ня по­тен­цій­ні кан­ди­да­ти, як зі­зна­є­ться пси­хо­лог Бро­вар­сько­го мі­сько­го цен­тру со­ці­аль­них служб для ді­тей, сім’ї та мо­ло­ді Те­тя­на Па­ра­люш, усві­дом­лю­ють усі тон­ко­щі май­бу­тньої не­про­стої ро­бо­ти і мо­жуть ствер­ди­тись або змі­ни­ти своє рі­ше­н­ня. Ці­ка­во, що па­тро­на­тну ро­ди­ну мо­жуть ство­ри­ти не ли­ше по­друж­жя, але, на­при­клад, жін­ка/чо­ло­вік з ін­шим, пов­но­лі­тнім чле­ном сім’ї: до­чкою, си­ном або з ма­мою на­віть пен­сій­но­го ві­ку, які, від­по­від­но, та­кож про­хо­дять на­вча­н­ня і мо­жуть ста­ти по­мі­чни­ка­ми па­тро­на­тно­го ви­хо­ва­те­ля.

Більш де­таль­но про па­тро­нат мо­жуть про­кон­суль­ту­ва­ти спе­ці­а­лі­сти мі­сце­во­го цен­тру со­ці­аль­них служб.

ДІ­ТИ МО­ЖУТЬ БУ­ТИ РІЗНИМИ

Па­тро­на­тна ро­ди­на го­то­ва на­да­ти при­хи­сток ді­тям, яких слу­жба у спра­вах ді­тей мо­же при­ве­сти у будь-який час. Це мо­же бу­ти як під­лі­ток, так і не­мов­ля. Це мо­же бу­ти кіль­ка бра­ти­ків-се­стри­чок, щоб не роз­лу­ча­ти ді­тей одні­єї ро­ди­ни. Але одно­ча­сно па­тро­на­тний ви­хо­ва­тель пра­цює ли­ше з одним ви­пад­ком.

Ді­ти не по­вин­ні роз­мі­щу­ва­тись у па­тро­на­тну ро­ди­ну на тер­мін по-

Сьо­го­дні успі­шно пра­цює вже 31 сім’я патронатних

ви­хо­ва­те­лів у 12 обла­стях Укра­ї­ни».

над 6 мі­ся­ців. За­зви­чай цьо­го стро­ку до­ста­тньо, аби до­по­мог­ти ди­ти­ні та її рі­дній сім’ї по­до­ла­ти скла­дні жит­тє­ві об­ста­ви­ни.

Ма­лю­ки мо­жуть по­тре­бу­ва­ти осо­бли­во­го дбай­ли­во­го пі­клу­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ції. І тут на до­по­мо­гу па­тро­на­тно­му ви­хо­ва­те­лю при­хо­дить ко­ман­да спе­ці­а­лі­стів со­ці­аль­ної слу­жби: ме­ди­ків, осві­тян, пси­хо­ло­гів, ре­а­бі­лі­то­ло­гів то­що. Хо­ча від­по­від­аль­ність за життя і здоров’я ди­ти­ни по­кла­де­но без­по­се­ре­дньо на па­тро­на­тно­го ви­хо­ва­те­ля.

ОПЛАТА ПОСЛУГ ПА­ТРО­НА­ТНО­ГО ВИ­ХО­ВА­ТЕ­ЛЯ

На про­фе­сій­ній осно­ві по­слу­ги на­дає ли­ше па­тро­на­тний ви­хо­ва­тель і отри­мує за це що­мі­ся­ця гро­шо­ву ви­на­го­ро­ду. Ін­ші чле­ни ро­ди­ни є йо­го до­бро­віль­ни­ми по­мі­чни­ка­ми.

За­ко­но­дав­чо ви­зна­че­но, що оплата за по­слу­ги па­тро­на­тно­го ви­хо­ва­те­ля на пе­рі­од пе­ре­бу­ва­н­ня в ро­ди­ні ді­тей (плюс 7 днів пі­сля то­го, як ді­тки ви­бу­ли) що­мі­ся­ця ста­но­вить 5 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів для пра­це­зда­тних осіб (на сьо­го­дні це 8810 грн, а з 1 ли­пня — 9205 грн). На по­тре­би ді­ток дер­жа­ва ви­ді­ляє 2 про­жи­тко­ві мі­ні­му­ми на ко­жну дитину від­по­від­но­го ві­ку (з 1 ли­пня це від­по­від­но 3118 та 3888 грн). На не­мов­лят, ді­тей-ін­ва­лі­дів і в ра­зі одно­ча­сно­го роз­мі­ще­н­ня двох і біль­ше ді­тей роз­мір до­по­мо­ги збіль­шу­є­ться на 10% на ко­жну та­ку дитину.

Па­тро­на­тний ви­хо­ва­тель має спла­че­ний дер­жа­вою єди­ний соціальний вне­сок, від­так йо­му на­ра­хо­ву­є­ться стра­хо­вий стаж.

Гро­ма­ди на мі­сцях ма­ють право ство­рю­ва­ти та фі­нан­су­ва­ти за ра­ху­нок мі­сце­вих бю­дже­тів та­ку кіль­кість патронатних сі­мей, яка б за­до­воль­ня­ла їх по­тре­би. На­при­клад, у Бро­ва­рах, роз­мір опла­ти послуг па­тро­на­тно­го ви­хо­ва­те­ля ста­но­вить 4 мі­ні­маль­ні зар­пла­ти, 2-ма мі­ні­маль­ни­ми зар­пла­та­ми опла­чу­є­ться та­кож і пе­рі­од між вла­шту­ва­н­ням ді­тей.

З по­ча­тку впро­ва­дже­н­ня по­слу­ги в Укра­ї­ні під па­тро­на­том пе­ре­бу­ва­ли 170 ді­тей, 35% з яких по­вер­ну­ли­ся до сво­їх ба­тьків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.