АСТРОПРОГНОЗ

Zhinka - - Жінка -

на чер­вень

Не­бе­сні по­кро­ви­те­лі обі­ця­ють вам успіх у про­фе­сій­ній і ді­ло­вій сфе­рі, але си­ді­ти склав­ши ру­ки не вар­то. Ви­зна­чте най­більш ва­жли­ві й пер­спе­ктив­ні для се­бе ці­лі та спря­муй­те си­ли на їх до­ся­гне­н­ня.

+ 2, 4, 8, 16, 20, 30

3, 6, 12, 15, 22, 24

Рак

По­ча­ток лі­та при­не­се спо­кій і ста­біль­ність. Ці­ле­спря­мо­ва­ність і на­по­ле­гли­вість за­без­пе­чать вам успіх у спра­вах, і не тіль­ки у про­фе­сій­них. Але ва­жли­во не під­да­ва­ти­ся лі­ні, хоч би на­скіль­ки втом­ле­ни­ми по­чу­ва­ли­ся. Аби від­по­чи­ти фі­зи­чно й мо­раль­но, що­ве­чо­ра вла­што­вуй­те сі­мей­ну про­гу­лян­ку про­сто не­ба. + 1, 5, 10, 18, 23, 30

7, 9, 15, 17, 25, 26

Лев

На вас че­кає до­во­лі ди­на­мі­чний мі­сяць, на­си­че­ний по­зи­тив­ни­ми по­ді­я­ми і не­спо­ді­ва­ни­ми змі­на­ми. Не пе­ре­на­би­рай­те чу­жі обов’яз­ки на се­бе, на­то­мість більш ува­жно й роз­мі­ре­но ви­ко­нуй­те свої. Мо­жли­ве отри­ма­н­ня ви­гі­дної пропозиції що­до змі­ни мі­сця ро­бо­ти. До то­го ж, лі­тнє сонце пі­ді­гріє ро­ман­ти­чні сто­сун­ки.

+ 1, 5, 8, 10, 13, 27

2, 6, 12, 20, 23, 26

Ді­ва

Не по­спі­шай­те бра­ти­ся за но­ві про­е­кти та уни­кай­те впли­ву ав­то­ри­те­тної осо­би, ко­тра на­ма­га­ти­ме­ться ма­ні­пу­лю­ва­ти ва­ми. Ва­ші близь­кі вто­ми­ли­ся тер­пля­че спри­йма­ти на­пад­ки, об­умов­ле­ні по­га­ним на­стро­єм і кон­флі­кта­ми на ро­бо­ті. На­став час ви­зна­чи­ти прі­о­ри­те­ти.

+ 1, 10, 11, 14, 22, 28

2, 3, 12, 18, 20, 29

Те­ре­зи

Ви ціл­ком мо­же­те роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку зі­рок у сво­їх по­чи­на­н­нях. Але не бе­рі­ться за все й одра­зу — ри­зи­ку­є­те не до­ве­сти роз­по­ча­ті спра­ви до за­вер­ше­н­ня. Вда­лий час для на­вча­н­ня й удо­ско­на­ле­н­ня про­фе­сій­них на­ви­чок. У черв­ні мо­жна пла­ну­ва­ти ве­сі­л­ля чи по­гли­блю­ва­ти сто­сун­ки з ко­ха­ним.

+ 1, 2, 11, 15, 24, 28, 30

4, 13, 14, 19, 20, 24

Скор­піон

У черв­ні ви змо­же­те на пов­ну ре­а­лі­зу­ва­ти свій про­фе­сій­ний по­тен­ці­ал та до­сяг­ти зна­чно­го кар’єр­но­го ро­сту і, від­по­від­но, при­бу­тків. Це до­зво­лить вам здій­сни­ти сут­тє­ву по­ку­пку, яку дав­но пла­ну­ва­ли. Імо­вір­ні не­по­ро­зу­мі­н­ня у сто­сун­ках з дру­зя­ми та рі­дни­ми: шу­кай­те ком­про­міс у су­пе­ре­чках.

+ 1, 5, 14, 18, 27, 28

7, 9, 16, 17, 22, 26

Стрі­лець

У черв­ні ви зу­стрі­не­те пе­ре­шко­ди на шля­ху до про­фе­сій­них до­ся­гнень, тож кра­ще від­кла­сти кар’єр­ні пла­ни і по­ча­ток лі­та про­ве­сти у від­пус­тці. Осо­би­сті сто­сун­ки ви­ма­га­ти­муть ма­кси­маль­ної де­лі­ка­тно­сті й тер­пі­н­ня. Однак у скла­дних си­ту­а­ці­ях ви мо­же­те роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку ко­ха­но­го.

+ 2, 4, 7, 16, 20, 21

1, 10, 11, 19, 25, 26

Ко­зе­ріг

На ро­бо­ті не по­кла­дай­те­ся ли­ше на вла­сні си­ли: до­свід і ква­лі­фі­ка­ція ко­лег до­по­мо­жуть швид­ше і які­сні­ше впо­ра­ти­ся із зав­да­н­ня­ми. При­ді­літь ува­гу здо­ро­во­му хар­чу­ван­ню й актив­но­му від­по­чин­ку. Рі­дні роз­ра­хо­ву­ва­ти­муть на ва­шу фі­нан­со­ву до­по­мо­гу.

+ 1, 8, 14, 17, 21, 24

2, 10, 13, 19, 26

Во­до­лій

Вста­нов­лен­ню гар­мо­нії у ва­шо­му жит­ті по­с­при­я­ють зір­ки: у фі­нан­со­вих пи­та­н­нях зна­йде­ться не­о­чі­ку­ва­не рі­ше­н­ня, у про­фе­сій­них — пер­спе­ктив­ні про­е­кти, а в осо­би­стих — роз­ви­ток ро­ман­ти­чних сто­сун­ків і зла­го­да у ко­лі ро­ди­ни. Астро­ло­ги ра­дять при­ді­ли­ти час про­фі­ла­кти­чно­му ві­зи­ту до лі­ка­ря. + 7, 8, 12, 13, 25, 26

2, 3, 5, 6, 15, 24

Ри­би

Пер­ші два ти­жні черв­ня вам кра­ще при­свя­ти­ти від­по­чин­ку, аби на­бра­ти­ся сил і пе­ре­че­ка­ти імо­вір­ні за­го­стре­н­ня у про­фе­сій­ній сфе­рі. На­ма­гай­те­ся уни­ка­ти кре­ди­тів і бор­гів на­віть за на­галь­ної по­тре­би у гро­шах. При­свя­тіть біль­ше ча­су спіл­ку­ван­ню з ро­ди­ною — це по­да­рує вам від­чу­т­тя справ­жньо­го ща­стя.

+ 1, 10, 11, 14, 15, 22, 23

5, 6, 8, 9, 16, 25

Овен

Сонце на­дасть вам на­стіль­ки по­ту­жний енер­ге­ти­чний за­ряд, що на­віть най­більш смі­ли­ві пла­ни та ам­бі­тні ці­лі ви змо­же­те ре­а­лі­зу­ва­ти. Го­лов­не — ви­зна­чи­ти­ся з прі­о­ри­те­та­ми, аби усе всти­гну­ти. У сто­сун­ках з ко­ха­ним па­ну­ва­ти­ме пов­на гар­мо­нія. З від­пус­ткою кра­ще по­че­ка­ти — це час для про­ду­ктив­них дій.

+ 2, 4, 12, 13, 17, 22, 30

1, 3, 8, 10, 18, 28

Те­лець

По­дії цьо­го мі­ся­ця мо­жуть до­ко­рін­но змі­ни­ти ва­ше життя, вда­лий час для по­шу­ку ін­шо­го мі­сця ро­бо­ти, пе­ре­їзду, ве­сі­л­ля. Але обов’яз­ко­во ре­тель­но зва­жуй­те ко­жне своє рі­ше­н­ня і під­го­туй­те­ся пси­хо­ло­гі­чно до онов­ле­н­ня. Під­трим­ки й по­ра­ди шу­кай­те в рі­дних.

+ 1, 5, 9, 18, 27, 30

3, 11, 13, 20, 21, 29

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.