ПЕРЕЛІК ДО­КУ­МЕН­ТІВ ДЛЯ СТВО­РЕ­Н­НЯ СІМ’Ї ПА­ТРО­НА­ТНО­ГО ВИ­ХО­ВА­ТЕ­ЛЯ

Zhinka - - Історія З Життя -

ко­пія па­спор­та, іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­ду та тру­до­вої книж­ки кан­ди­да­та; до­від­ка про склад сім’ї; до­від­ка про від­су­тність су­ди­мо­сті (у то­му чи­слі осіб, які про­жи­ва­ють ра­зом з кан­ди­да­том); до­ку­мент про осві­ту; ви­сно­вок про стан здоров’я кандидатів у па­тро­на­тні ви­хо­ва­те­лі та чле­нів сім’ї, які про­жи­ва­ють ра­зом з ни­ми; до­від­ка про до­хо­ди чле­нів сім’ї; ко­пія до­ку­мен­та, що під­твер­джує право вла­сно­сті або ко­ри­сту­ва­н­ня жи­тлом; пи­сьмо­ва зго­да всіх пов­но­лі­тніх чле­нів сім’ї, які про­жи­ва­ють ра­зом з кан­ди­да­том на одній жи­тло­вій пло­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.