ЗВОЛОЖ У ВАЧ

Zhinka - - Краса -

ПОРЦІЯ На­но­сьте зво­ло­жу­валь­ні, жи­виль­ні кре­ми, емуль­сії, флю­ї­ди кра­пли­ною не біль­ше за 2 см ді­а­ме­тром на тиль­ний бік до­ло­ні та на­би­рай­те паль­ця­ми звід­ти у мі­ру по­тре­би не­об­хі­дну кіль­кість засобу.

То­чка­ми на­но­сьте паль­ця­ми крем (олій­ку, емуль­сію) рів­но­мір­но на облич­чя і по­тім аку­ра­тно роз­по­ді­ляй­те по шкі­рі. Зваж­те, що за­сіб із цен­тру облич­чя не слід пе­ре­мі­щу­ва­ти до лі­нії ро­сту во­лос­ся — це мо­же при­зве­сти до збіль­ше­н­ня жир­но­сті ко­ре­нів і по­яви акне у да­ній «зо­ні ри­зи­ку».

Пам’ятай­те про шию Пов­ся­кчас ко­ри­сту­ю­чись смар­тфо­на­ми та план­ше­та­ми, ми по­стій­но спря­мо­ву­є­мо по­гляд і на­хи­ля­є­мо го­ло­ву вниз. Це при­ско­рює пе­ред­ча­сне про­ви­са­н­ня й опу­ще­н­ня шкі­ри за ни­жнім кон­ту­ром облич­чя, спри­чи­ня­ю­чи ви­ни­кне­н­ня син­дро­му «текс­то­вої шиї». При­ді­ляй­те шкі­рі у цій зо­ні не мен­ше ува­ги, ніж облич­чю, осо­бли­во по бо­ках.

Щоб змі­цни­ти і під­ви­щи­ти то­нус лі­нії під­бо­рі­д­дя, зі­гніть на обох ру­ках вка­зів­ний і се­ре­дній паль­ці, за­ти­сніть щи­ко­ло­тка­ми під­бо­рі­д­дя та про­гладь­те ще­ле­пу вздовж уго­ру у на­прям­ку до вух роз­гла­джу­валь­ни­ми ру­ха­ми. Пов­то­ріть де­кіль­ка ра­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.