СИРОВАТ К А

Zhinka - - Краса -

ПОРЦІЯ Щоб за­сіб пов­ні­стю ви­прав­дав ви­тра­че­ні ко­шти, ви­ко­ри­сто­вуй­те ли­ше кіль­ка кра­пель або ж куль­ку роз­мі­ром із зер­ня­тко ри­су.

Си­ро­ва­тки на­пов­не­ні су­пе­р­актив­ни­ми ін­гре­ді­єн­та­ми — ось чо­му во­ни ко­шту­ють до­рож­че за ін­ші ко­сме­ти­чні про­ду­кти. Ро­зро­бле­ні та­ким чи­ном, аби вби­ра­ти­ся шкі­рою спосо­ба­ми, не до­сту­пни­ми ва­шо­му що­ден­но­му зво­ло­жу­валь­но­му чи жи­виль­но­му крему, во­ни зда­тні тво­ри­ти ди­ва!

Во­ло­га шкі­ра у 10 ра­зів більш... про­ни­кна, ніж су­ха. То­му, щоб отри­ма­ти ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат від сво­єї си­ро­ва­тки, на­но­сьте її на зво­ло­же­ну шкі­ру. Це до­зво­лить її актив­ним ін­гре­ді­єн­там про­ни­ка­ти глиб­ше і ді­я­ти ре­зуль­та­тив­ні­ше.

Які­сна си­ро­ва­тка має швид­ко по­гли­на­ти­ся шкі­рою. Якщо во­на за­три­му­є­ться на по­верх­ні і вби­ра­є­ться тіль­ки час­тко­во, то не справ­ля­є­ться зі сво­єю за­да­чею.

ОБИРАЙТЕ КОМПЛЕКСНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ, ЯКИЙ ПІДТЯГУЄ, ЗМІЦНЮЄ ТА ТОНІЗУЄ ШКІ­РУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.