КЛЮЧНИЦЯ

ЛА­СТІВ­КИ ПІД ДАХОМ РІДНОЇ ОСЕЛІ — ТО НА ЩА­СТЯ. ЗАПРОСІТЬ ПТАШКУ ДО ГОСПОДИ: НЕХАЙ ОСЕЛИТЬСЯ НА ЧАРІВНОМУ ПАН­НО! НАШ МАЙСТЕР-КЛАС ВАМ ДО­ПО­МО­ЖЕ.

Zhinka - - Рукоділля -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

Де­рев’яна рам­ка (у нас — 30х40 см) від­різ цу­пкої тка­ни­ни (ба­жа­но та­кої, що не со­та­є­ться) 38х48 см бу­ді­вель­ний сте­плер 5 га­чків-са­мо­рі­зів ді­а­ме­тром 3 мм клей «Мо­мент» або клей-пі­сто­лет но­жи­ці (та­кож ма­ні­кюр­ні) ши­ро­кий пен­злик сер­ве­тки для де­ку­па­жу за­го­тов­ки для де­ку­па­жу «клі­тка» і «ключ» клей для де­ку­па­жу по тка­ни­ні лі­ній­ка

1

Роз­сте­літь тка­ни­ну (за по­тре­би обме­тав­ши край) на рів­ній по­верх­ні ли­цьо­вим бо­ком до­ни­зу, по­кла­діть звер­ху ра­му. За­гор­ніть та при­крі­піть тка­ни­ну до ра­ми за до­по­мо­гою бу­ді­вель­но­го сте­пле­ра: за­фі­ксуй­те тка­ни­ну спо­ча­тку по усій дов­жи­ні одні­єї з ко­ро­тших пе­ре­кла­дин ра­ми, по­тім яко­мо­га щіль­ні­ше на­тя­гніть і за­фі­ксуй­те ско­ба­ми тка­ни­ну по цен­тру про­ти­ле­жної пе­ре­кла­ди­ни. Да­лі при­крі­піть по усій дов­жи­ні.

2

На одній з ко­ро­тших сто­рін ра­ми по­зна­чте мі­сця крі­пле­н­ня га­чків-са­мо­рі­зів — це бу­де низ ви­ро­бу. Аку­ра­тно, щоб не по­шко­ди­ти ра­му, вкру­тіть са­мо­рі­зи ру­ка­ми. За ба­жа­н­ня ви­рів­няй­те ви­со­ту га­чків по ко­си­ні.

3

Пе­ре­ма­люй­те на каль­ку і ви­ріж­те ша­блон ла­стів­ки (на­ве­де­но на роз­во­ро­ті з ви­крій­кою). Пе­ре­не­сіть кон­ту­ри на па­пе­ро­ву сер­ве­тку та ви­ріж­те. До­бе­ріть, за ба­жа­н­ня, і ви­ріж­те ін­ші еле­мен­ти де­ко­ру клю­чни­ці до сма­ку. Про­ду­май­те ню­ан­си оформ­ле­н­ня та по­єд­на­н­ня рі­зних те­хнік. Від­ді­літь верх­ній ко­льо­ро­вий шар сер­ве­тки ви­рі­за­них еле­мен­тів — по­трі­бен ли­ше він.

4

По­зна­чте ком­по­зи­цію пан­но. Спо­ча­тку при­кла­діть та при­клей­те кле­єм для де­ку­па­жу по тка­ни­ні ла­стів­ку як основ­ний еле­мент ком­по­зи­ції. На­но­сьте клей ши­ро­ким пен­зли­ком швид­ки­ми упев­не­ни­ми ру­ха­ми, від цен­тру до кра­їв, щоб де­кор при­кле­їв­ся яко­мо­га рів­ні­ше. Не ти­сніть на­дмі­ру, аби не по­шко­ди­ти сер­ве­тку. По­тім так са­мо на­клей­те ре­шту еле­мен­тів де­ко­ру. Дай­те гар­но ви­со­хну­ти. За ба­жа­н­ня обве­діть ла­стів­ку по кон­ту­ру акри­ло­вою фар­бою тем­но­го ко­льо­ру.

5

На­мі­тьте мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня клі­тки та клю­ча. Вві­мкніть клей-пі­сто­лет, і ко­ли він ро­зі­грі­є­ться, аку­ра­тно при­клей­те клі­тку та ключ, на­ні­сши по кра­пли­ні клею у кіль­кох мі­сцях. Дай­те пан­но гар­но про­со­хну­ти про­тя­гом до­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.