БІОЛОГІЧНІ МЕ­ТО­ДИ

Zhinka - - Дача -

Безпечні для нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та лю­ди­ни за­хо­ди, що ґрун­ту­ю­ться на за­ко­нах при­ро­ди: шкі­дни­ки і ко­ма­хи ма­ють при­ро­дніх во­ро­гів — жаб, їжа­ків, ящі­рок, ка­жа­нів, які ни­ми хар­чу­ю­ться. А та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ють при­ро­дні ре­а­кції шкі­дни­ків на хі­мі­чні або фі­зи­чні збу­дни­ки та по­дра­зни­ки — сві­тло, звук, гор­мо­ни, що галь­му­ють роз­ви­ток шкі­дли­вих ор­га­ні­змів, та на­віть ста­те­ві гор­мо­ни — фе­ро­мо­ни, які до­зво­ля­ють кон­тро­лю­ва­ти актив­ність шкі­дни­ків. 1 ФІТОНЦИДИ Дію ро­слин­них фі­тон­ци­дів, що їх пев­ні куль­ту­ри ви­ро­бля­ють для за­хи­сту від шкі­дни­ків і при­гні­че­н­ня хво­ро­бо­твор­ної мі­кро­фло­ри, мо­жна ви­ко­ри­ста­ти і для за­хи­сту ін­ших ро­слин — у скла­ді са­мо­ро­бних фі­то­пре­па­ра­тів. Але пам’ятай­те, що ді­є­ви­ми во­ни бу­дуть тіль­ки за умо­ви їх своє­ча­сно­го — ко­ли шкі­дни­ки най­більш до них вра­зли­ві — за­сто­су­ва­н­ня. Та­кож при­го­то­ва­ні роз­чи­ни, на­сто­ян­ки, ви­тяж­ки ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся від­ра­зу ж або кон­сер­ву­ва­ти­ся, щоб вбе­рег­ти фітонциди від ви­па­ро­ву­ва­н­ня під ді­єю сон­ця, ки­сню і те­пло­го по­ві­тря. ЦИБУЛЯ ГОРОДНЯ За­сто­со­ву­ють від тлі, па­ву­тин­них клі­щів, пло­до­же­рок, лу­чних кло­пів, мі­дя­нок і гри­бних за­хво­рю­вань. ЧАСНИК Зуб­ки та лу­шпи­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ють для при­го­ту­ва­н­ня на­сто­я­нок про­ти тлі, мі­дя­нок і для де­зін­фе­кції на­сі­н­ня пе­ред по­сі­вом. ХРІН На­сто­ян­ка йо­го ко­рі­н­ня за­хи­щає від тлі та клі­щів. ХВОЯ На­сто­я­на на во­ді до­по­мо­же у бо­роть­бі із тлею, пло­до­жер­кою, су­ни­чним і ма­лин­ним дов­го­но­си­ком. Про­ти біль­шо­сті шкі­дни­ків, що їдять ли­стя, ді­є­ви­ми бу­дуть сві­жо­при­го­то­ва­ні роз­чи­ни з пи­жма, куль­ба­би, кро­пи­ви, ло­пу­ха, на­гі­док, чор­но­брив­ців, де­ре­вію, то­ма­тно­го чи кар­то­пля­но­го ба­ди­л­ля, по­ли­ну.

2 БІОЛОГІЧНІ ПАС­ТКИ Все­ре­ди­ні ви­ко­ри­сто­ву­є­ться екс­тракт на осно­ві се­кре­ту за­лоз са­миць ко­мах-шкі­дни­ків. Чо­ло­ві­чі осо­би­ни, при­ва­бле­ні ним, по­тра­пля­ють у пас­тку.

3 ПЕРНАТИЙ ПАТРУЛЬ Пта­хи-ко­ма­хо­їди — наші дру­зі і по­мі­чни­ки у бо­роть­бі зі шкі­дни­ка­ми в са­ду і на го­ро­ді. У пер­шу чер­гу — си­ни­чки, які про­тя­гом усьо­го ро­ку зни­щу­ють гу­сінь, тлю, мі­дя­нок. Щоб їх при­ва­би­ти, обла­штуй­те у сад­ку си­ни­чни­ки та ско­ри­стай­те­ся хи­трі­стю: прив’яжіть на стов­бур яблу­ні смуж­ку не­со­ле­но­го са­ла — пта­шки від­ра­зу ж при­ле­тять ним по­ла­су­ва­ти і, за­о­дно, по­чи­стять яблу­ню від шкі­дни­ків. Ду­же ко­ри­сні і менш ві­до­мі пта­хи: вів­ча­рик-ко­ва­лик, му­хо­лов­ки, тря­со­гуз­ки, пи­щу­хи.

4 БІОПРЕПАРАТИ

Ста­ють остан­нім ча­сом де­да­лі по­пу­ляр­ні­ши­ми. Це за­со­би, ро­зро­бле­ні на осно­ві жи­вих ор­га­ні­змів — ба­кте­рій, ві­ру­сів, гри­бів-ан­та­го­ні­стів. Є та­кож пре­па­ра­ти, ство­ре­ні із се­кре­тів корисних ко­мах — ака­ри­фаг й ен­то­мо­фаг, або на біо­ло­гі­чних то­кси­нах (Бі­сол­бі­фіт, Фі­то­спо­рин, Бі­то­кси­ба­ци­лін, Не­ма­бакт, Ле­пі­до­цид, Фі­то­верм).

Остан­ні на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що ро­дю­чість ґрун­ту за­ле­жить не тіль­ки від вмі­сту мі­кро­еле­мен­тів (азо­ту, фо­сфо­ру, ка­лію, мар­ган­цю та ін.), але й від на­яв­но­сті в ньо­му осо­бли­вих мі­кро­ор­га­ні­змів, що пе­ре­тво­рю­ють важ­ко­за­сво­ю­ва­ні для ро­слин спо­лу­ки в опти­маль­ні для по­гли­на­н­ня. Мі­кро­ор­га­ні­зми огор­та­ють ко­рі­н­ня ро­слин й існу­ють з ни­ми в сим­біо­зі. Збіль­шив­ши їх кіль­кість і під­ви­щив­ши актив­ність, мо­жна по­кра­щи­ти вро­жай­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.