ТЕ­ПЛО-, ПАРОІ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ:

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

для не­ор­га­ні­чної під­ло­ги обов’яз­ко­во по­трі­бна па­ро­ізо­ля­ція: ви­ко­ри­сто­вуй­те по­лі­ети­ле­но­ву плів­ку тов­щи­ною не мен­ше 0,2 мм або ж бу­ді­вель­ну фоль­гу; де­рев’яна під­ло­га під ла­мі­на­том па­ро­ізо­ля­ції не по­тре­бує; да­лі укла­да­є­ться під­клад­ка під ла­мі­нат — спе­ці­аль­ний ізо­ля­цій­ний ма­те­рі­ал, що за­хи­щає ла­мі­но­ва­ні до­шки від во­ло­ги і за­без­пе­чує до­да­тко­ву те­пло- та зву­ко­ізо­ля­цію; існує ла­мі­нат з уже ін­те­гро­ва­ною ізо­ля­цій­ною під­клад­кою і якщо у вас — са­ме та­кий, смі­ли­во про­пу­скай­те по­пе­ре­дній етап і бе­рі­ться одра­зу до укла­да­н­ня

ТЕ­ПЛУ ПІДЛОГУ ТА­КОЖ МО­ЖНА ПОКРИВАТИ ЛА­МІ­НА­ТОМ: ГЛИБИНА УКЛА­ДА­Н­НЯ ТРУБ — НЕ МЕН­ШЕ 3 СМ, А ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РА — НЕ ВИ­ЩЕ 28°С

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.