Та­ка ди­ти­на сер­йо­зно за­йма­ти­ме­ться тіль­ки ті­єю спра­вою, яка по-справ­жньо­му їй по­до­ба­є­ться.

Zhinka - - Психологія -

АКТИВ­НИЙ

Та­ких ді­ток на­ба­га­то мен­ше об­хо­дить ре­а­кція ото­чу­ю­чих на те, що від­бу­ва­є­ться, ніж зда­тність са­мо­му впли­ва­ти на хід по­дій і світ дов­ко­ла. Актив­на ди­ти­на пра­гне ді­я­ти і до­ся­га­ти ре­зуль­та­ту — у будь­яко­му ві­ці.

Актив­ні ма­лю­ки з лег­кі­стю й го­тов­ні­стю вза­є­мо­ді­ють із ба­тька­ми, ко­ли їм на­да­ють план дій: «Спо­ча­тку ти на­би­ва­єш м’яч 5 хви­лин, по­тім — твій брат 5 хви­лин, пі­сля ньо­го ти мо­жеш зно­ву взя­ти м’яч со­бі», — і по­ді­бні.

Оскіль­ки актив­на ди­ти­на зав­жди хо­че пе­ре­бу­ва­ти у цен­трі ува­ги, у всьо­му бу­ти першою, їй ва­жли­во зна­ти, що в неї ві­рять, — то­ді во­на про­яв­ля­ти­ме свої най­кра­щі лі­дер­ські яко­сті. А ось без­ді­яль­ність їй, нав­па­ки, да­є­ться важ­ко. Якщо вам до­во­ди­ться про­во­ди­ти якийсь час в очі­ку­ван­ні (при­мі­ром, під час ві­зи­ту у по­лі­клі­ні­ку чи у три­ва­лій по­до­ро­жі), ви­га­дай­те для малюка якесь завдання чи гру, а для ди­ти­ни стар­шо­го ві­ку ві­зьміть кни­гу чи збір­ку го­ло­во­ло­мок. Актив­ні ді­ти на­віть на­вча­ю­ться на­ба­га­то лег­ше у вза­є­мо­дії з ін­ши­ми — для них опти­маль­но зго­дя­ться гру­по­ві за­ня­т­тя та прое­кт­ні завдання. Зваж­те, що зав­дя­ки спро­бам і по­мил­кам во­ни пі­зна­ють се­бе — тож з ни­ми часто тра­пля­ю­ться рі­зні при­го­ди.

Для актив­ної ди­ти­ни ва­жли­вий ваш вла­сний при­клад. Ска­жіть: «Ба­чу, ти вже чи­та­єш но­ву кни­гу, а ста­рі так і не склав на по­ли­ці. Мо­же, то­бі до­по­мог­ти? Ди­вись, як у ме­не ви­хо­дить…»

ДО­ПО­МО­ГА До­сяг­ти са­мо­ди­сци­плі­ни ре­актив­ній ди­ти­ні до­по­мо­жуть ко­ман­дні ви­ди спор­ту за на­гля­ду до­свід­че­но­го й му­дро­го тре­не­ра. Ство­ріть для неї прийня­тні рам­ки. ЗАОХОЧЕННЯ Акцен­туй­те на дії: пі­сля ви­ко­на­н­ня ва­шо­го про­ха­н­ня, ди­ти­на змо­же при­свя­ти­ти час улюбленим актив­ним іграм і заняттям. ПІД­ТРИМ­КА Якщо пра­виль­но мо­ти­ву­ва­ти актив­ну дитину, во­на ста­не більш по­сту­пли­вою і на­вчи­ться до­по­ма­га­ти ін­шим.

Та­кій ди­ти­ні ва­жли­во ді­я­ти. Ре­а­кція ото­чу­ю­чих її не ці­ка­вить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.