РЕ­АКТИВ­НИЙ

Zhinka - - Психологія -

Та­кі ді­ти то­ва­ри­ські, від­кри­ті до спіл­ку­ва­н­ня, на­ма­га­ю­ться усе спро­бу­ва­ти сво­ї­ми си­ла­ми — са­ме зав­дя­ки вла­сним ре­а­кці­ям во­ни пі­зна­ють світ дов­ко­ла і се­бе. Че­рез лю­бов до змін ре­актив­ній ди­ти­ні скла­дно зо­се­ре­ди­ти­ся на чо­мусь одно­му, то­му во­на часто за­ли­шає якусь спра­ву, не до­во­дя­чи її до кін­ця. Не­має сен­су чи­та­ти си­но­ві чи донь­ці но­та­цію про те, що во­ни ма­ють зро­би­ти, — ди­ти­на одра­зу ж за­бу­де усі вка­зів­ки. Кра­ще за­про­по­нуй­те ма­лю­ку змі­ни­ти вид ді­яль­но­сті: для ньо­го не­по­слі­дов­ність і на­віть ха­ос є обов’яз­ко­вою скла­до­вою на­вча­н­ня.

Про­ха­н­ня, а над­то ви­мо­ги, ба­тьків часто на­штов­ху­ю­ться на спро­тив ре­актив­ної ди­ти­ни. Аби йо­го здо­ла­ти, спро­буй­те від­во­лі­кти її. Та­кі ді­ти із за­до­во­ле­н­ням слу­ха­ють ви­гад­ки, каз­ки, ле­ген­ди чи ре­аль­ні істо­рії — які мо­жуть бу­ти по­вчаль­ни­ми і ма­ти ви­хов­ну ме­ту. Ко­ли ді­йде­те зго­ди і по­ро­зу­мі­є­те­ся, за­про­по­нуй­те ма­ лю­ку взя­ти­ся за сер­йо­зної спра­ви, мо­жли­во, ра­зом із ва­ми: «Ну­мо по­гля­не­мо, що вам за­да­ли з уро­ків…»

ДО­ПО­МО­ГА Ре­актив­ній ди­ти­ні по­трі­бна роз­ма­ї­та ді­яль­ність і но­ві вра­же­н­ня. Біль­ше ча­су про­водь­те ра­зом у рі­зних актив­но­стях: хо­діть у пар­ки, му­зеї, на ви­став­ки, у по­хо­ди, за­ймай­те­ся спор­том, ди­ві­ться пі­зна­валь­ні філь­ми та муль­тфіль­ми. Що біль­ше вра­жень отри­мує та­ка ди­ти­на, то більш ща­сли­вою по­чу­ва­є­ться. ЗАОХОЧЕННЯ Акцен­туй­те ува­гу на но­вих від­чу­т­тях і зна­н­нях, які ди­ти­на отри­має, ко­ли ста­не за­йма­ти­ся ті­єю чи ін­шою спра­вою — ма­лю­ва­н­ням, лі­пле­н­ням, чи­та­н­ням, при­би­ра­н­ням сво­єї кім­на­ти і на­віть ви­вче­н­ням та­бли­ці мно­же­н­ня.

ПІД­ТРИМ­КА Ре­актив­ні ді­ти жит­тє­ра­ді­сні та не­по­стій­ні. Ви­брав­ши спра­ву до ду­ші, во­ни ста­ють більш ди­сци­плі­но­ва­ни­ми, у них ча­сті­ше про­яв­ля­ю­ться ри­си сприйня­тли­во­го темпераменту. Тож до­по­мо­жіть ди­ти­ні зна­йти за­ня­т­тя, яке за­хо­плю­ва­ти­ме не­змін­ною но­ви­зною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.