КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Zhinka - - Здоров’я -

Оль­га БІЗЯКІНА, пе­ді­атр. Ме­ди­чна ме­ре­жа Doctor Sam Най­кра­щий лі­тній від­по­чи­нок для ди­ти­ни та­кий, що на­дасть мо­жли­вість від­по­чи­ти від мі­сько­го по­ві­тря, хло­ро­ва­ної во­ди, по­бу­то­вої хі­мії та рі­зних га­дже­тів. А до­три­ма­н­ня еле­мен­тар­них за­сте­ре­жень до­зво­лить уни­кну­ти імо­вір­них про­блем зі здоров’ям.

Чу­до­вий ва­рі­ант лі­тньо­го від­по­чин­ку для ма­лень­ких ді­ток — дача або се­ло і на­дув­ний ба­сейн із на­грі­тою сон­цем ко­ло­дя­зною во­дою, пов­но­цін­ним до­ма­шнім хар­чу­ва­н­ням і сві­жи­ми фру­кта­ми-яго­да­ми з вла­сно­го са­ду. Оскіль­ки ада­пта­ція до не­зви­чних клі­ма­ти­чних умов не по­трі­бна, уже за мі­сяць іму­ні­тет ди­ти­ни від­нов­лю­є­ться.

Обмеж­те актив­ні ігри та спор­тив­ні за­ня­т­тя ді­тей про­сто не­ба, або, при­найм­ні, пе­ре­не­сіть їх на ран­ко­ві й ве­чір­ні го­ди­ни. Ви­хо­дя­чи на­двір, ди­ти­на має вдя­гну­ти го­лов­ний убір і взя­ти пля­шку во­ди. Нав­чіть ді­тей від­по­чи­ва­ти кіль­ка хви­лин у за­тін­ку що­го­ди­ни гри на сон­ці, ре­гу­ляр­но пи­ти й одра­зу по­ві­до­ми­ти, якщо від­чу­ва­ти­муть слаб­кість.

Під час від­по­чин­ку на при­ро­ді обов’яз­ко­во ви­ко­ри­сто­вуй­те спе­ці­аль­ні ре­пе­лен­ти, які за­хи­ща­ють від ко­ма­рів і клі­щів. Вдя­гай­те дитину у сві­тлий не­яскра­вий одяг (бар­ви­стий одяг при­ва­блює ко­мах). Прив­чіть ді­тей що­ве­чо­ра са­мо­стій­но огля­да­ти се­бе на пре­дмет ви­яв­ле­н­ня клі­щів, осо­бли­во звер­та­ю­чи ува­гу на закриті ді­лян­ки ті­ла, лі­нію ро­сту во­лос­ся й го­ло­ву.

Го­дуй­те дитину тіль­ки сві­жи­ми про­ду­кта­ми. Стра­ви з мо­ло­ка, яєць, м’яса по­трі­бно вжи­ти впро­довж пів­го­ди­ни пі­сля при­го­ту­ва­н­ня або збе­рі­га­ти у хо­ло­диль­ни­ку. Прив­чіть дитину зав­жди пе­ред їжею ми­ти ру­ки з ми­лом. Гарного від­по­чин­ку і при­єм­них вра­жень!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.