БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

1 Скля­на осно­ва. Аква­рі­ум, ва­за, кол­ба, скля­на бан­ка. Або ж спе­ці­аль­на скля­на по­су­ди­на будь­яко­го роз­мі­ру і фор­ми: під­ві­сна ку­ля, лам­па, пля­шка, рі­зно­ма­ні­тні об’єм­ні ба­га­то­ку­тни­ки, бо­ка­ли, які став­лять на стіл (під­ві­ко­н­ня), крі­плять на сті­ні, під­ві­шу­ють під сте­лею.

2 Дре­наж. Галь­ка, би­та це­гла, кру­пний пі­сок, обов’яз­ко­во з акти­во­ва­ним або по­дрі­бне­ним де­рев­ним ву­гі­л­лям, які по­гли­на­ти­муть шкі­дли­ві ор­га­ні­чні ре­чо­ви­ни, за­по­бі­га­ти­муть по­яві плі­сня­ви, гри­бів і під­три­му­ва­ти­муть сві­жість ґрун­ту.

3 Ґрунт. За­ле­жно від май­бу­тніх ме­шкан­ців це мо­же бу­ти пі­сок (для мі­ні­пу­сте­лі) чи суб­страт із ли­стя­ної зем­лі, тор­фу й рі­чко­во­го пі­ску

(для тро­пі­чних джун­глів, лі­су). Про по­тре­би рі­зних ро­слин мо­жна до­да­тко­во ді­зна­ти­ся у про­дав­ця.

4 Ін­стру­мен­ти. Зви­чний набір для по­сад­ки ро­слин, якщо по­су­ди­на ве­ли­ка, або ж пін­це­ти, ле­за на дов­гих па­ли­чках, в’язаль­ний га­чок і лож­ка, ко­ли ком­по­зи­цію по­трі­бно ство­ри­ти все­ре­ди­ні пля­шки, на­при­клад. Шприц або пуль­ве­ри­за­тор із во­дою для поливу. Пен­злик.

5 Де­кор. Шма­то­чки ко­ри, рі­зно­ма­ні­тні ка­мін­чи­ки, му­шлі, ко­льо­ро­вий пі­сок (чер­гу­ють ша­ра­ми зі зви­чай­ним) та ін­ші си­пу­чі ма­те­рі­а­ли, а та­кож рі­зні фі­гур­ки тва­рин, каз­ко­вих пер­со­на­жів то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.