ПОСАДКА

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

1 Гар­но ви­мий­те, ви­су­шіть і про­де­зін­фі­куй­те спир­том єм­ність для ви­сад­ки ро­слин. 2

На­си­пте шар дре­на­жу 3­4 см і до­дай­те звер­ху ці­лі або по­дрі­бне­ні та­бле­тки акти­во­ва­но­го ву­гі­л­ля (або де­рев­не ву­гі­л­ля). 3

На­си­пте не­об­хі­дний тип ґрун­ту ша­ром 5­8 см (по­дрі­бне­не акти­во­ва­не ву­гі­л­ля та­кож мо­жна пе­ре­мі­ша­ти з ґрун­том, а не ви­кла­да­ти окре­мим ша­ром). Ро­зрів­няй­те. 4

Зро­біть лож­кою від­по­від­не за­гли­бле­н­ня й аку­ра­тно, утри­му­ю­чи пін­це­том, по­са­діть ро­сли­ни. Ко­рі­н­ня при­си­пте ґрун­том. 5

За по­тре­би пен­зли­ком аку­ра­тно зме­тіть з ро­слин ча­сто­чки ґрун­ту або пі­сок та по­лий­те із шпри­ца, лій­ки з тон­ким но­си­ком, або об­при­скай­те з пуль­ве­ри­за­то­ра во­дою, ба­жа­но від­філь­тро­ва­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.