КО­ЛІ ДОВГОШЕРСТИЙ

Zhinka - - Зоосвіт -

Ко­лі — актив­ні со­ба­ки для актив­них ді­тей. Са­ме їх най­ча­сті­ше на­зи­ва­ють «чо­ти­ри­ла­пи­ми ня­ня­ми», які без зай­вих зу­силь втом­лять не одну бе­шке­тну ком­па­нію. Витривалість ці­єї породи гар­ту­ва­ла­ся ча­сом і го­ра­ми Шо­тлан­дії. Са­ме там з дав­ніх­да­вен жи­ли пред­ки су­ча­сних ко­лі — тур­бо­тли­ві та від­да­ні па­сту­хи ове­чих отар. У світ по­пу­ляр­них до­ма­шніх

улю­блен­ців со­ба­ки по­тра­пи­ли зав­дя­ки ан­глій­ській ко­ро­ле­ві Ві­кто­рії, яка впер­ше по­ба­чи­ла їх у сво­є­му шо­тланд­сько­му ма­є­тку Бал­мо­рал і за­ба­жа­ла три­ма­ти як ха­тніх ви­хо­ван­ців. За­ве­сти ко­лі у той час на­віть бу­ло озна­кою ари­сто­кра­ти­зму. На­ро­дна лю­бов до породи при­йшла пі­сля ви­хо­ду кіль­кох те­ле­се­рі­а­лів і філь­мів, де го­лов­ну роль зі­гра­ла со­ба­ка породи ко­лі — Лес­сі.

Гра­ці­єю, від­да­ні­стю та ро­зу­мом ко­лі й на­да­лі за­во­йо­ву­ють сер­ця лю­би­те­лів со­бак і ва­жли­во, що во­ни ста­ють пов­но­прав­ни­ми чле­на­ми сі­мей, осо­бли­во ве­ли­ких. За лю­бов го­спо­да­рів, тва­ри­ни від­дя­чать від­да­ні­стю та на­дій­ні­стю. Ко­лі ду­же пиль­ні, по­мі­ча­ють усе, що від­бу­ва­є­ться дов­ко­ла, і в екс­тре­маль­них си­ту­а­ці­ях зав­жди при­йдуть на до­по­мо­гу.

Оль­га Го­ло­ве­цька

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.