СЕН­БЕР­НАР

Zhinka - - Зоосвіт -

Їх на­зи­ва­ють гі­ган­та­ми у сві­ті со­бак, які ли­ше сво­єю зов­ні­шні­стю зля­ка­ють на­віть най­ві­два­жні­ших. Про­те за су­во­рим ви­гля­дом, на­справ­ді, кри­є­ться до­бра, мир­на, дру­же­лю­бна та чу­тли­ва тва­ри­на.

Про гір­ських со­бак­ря­ту­валь­ни­ків у Аль­пах ві­до­мо ще з XII сто­лі­т­тя, але сен­бер­на­рів як окре­му по­ро­ду ви­зна­ли у 1880 ро­ці — від­то­ді во­ни за­во­ю­ва­ли не­аби­яку при­хиль­ність і ста­ли одни­ми з най­по­пу­ляр­ні­ших для сі­мей з ді­тьми. Усе зав­дя­ки осо­бли­во­му став­лен­ню до ма­ле­чі, від­да­ні­стю го­спо­да­ре­ві та ста­ран­ні­стю під час на­вча­н­ня. Для сен­бер­на­рів ва­жли­во почуватися ча­сти­ною ве­ли­кої ро­ди­ни, то­му із со­ба­ка­ми вар­то вла­што­ву­ва­ти спіль­ні три­ва­лі та не­ква­пли­ві сі­мей­ні про­гу­лян­ки. До то­го ж, сен­бер­на­ри ма­ють кіль­ка «ти­ту­лів»: у 2011 ро­ці в Па­ри­жі на ви­став­ці со­бак World Dog Show сен­бер­нар Жан з Укра­ї­ни став чем­піо­ном, а че­рез п’ять ро­ків, у 2016­му, йо­го по­бра­ти­ма сен­бер­на­ра Не­бу зі Льво­ва на­зва­ли най­кра­щою со­ба­кою Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.