ЩО ПОЧИТАТИ?

Zhinka - - Дозвілля -

Це своє­рі­дний по­ра­дник-за­пи­сник для май­бу­тніх пер­ша­чків і їх ба­тьків про се­кре­ти ком­фор­тно­го шкіль­но­го життя. У книж­ці — кон­кре­тні ко­ри­сні по­ра­ди ді­тям що­до сво­єї по­ве­дін­ки, а та­кож завдання-по­мі­чни­ки ба­тькам, для ко­трих сфор­му­льо­ва­но чі­ткий ал­го­ритм що­до про­фі­ла­кти­ки не­пев­них си­ту­а­цій та їх по­до­ла­н­ня.

Пу­тів­ник на­вча­ти­ме бу­ти са­мим со­бою! Смі­ли­вим, від­по­від­аль­ним, усмі­хне­ним, ува­жним. Ну і, зві­сно, все ж та­ки вчи­ти­ся. Вчи­ти­ся ке­ру­ва­ти со­бою і сво­їм жи­т­тям.

До­бре зна­йо­мий уже до­ро­слим ба­тькам ди­тя­чий при­го­дни­цький ро­ман — най­кра­ще чти­во для су­ча­сних шко­ля­ри­ків на канікулах. Зна­йти у на­шій лі­те­ра­ту­рі щось на­стіль­ки ве­се­ле, та­ла­но­ви­те й до­те­пне, як ця не­пе­ре­вер­ше­на кни­га Все­во­ло­да Не­стай­ка, до­во­лі важ­ко. Тіль­ки по­ясніть ма­ле­чі, що по­вто­рю­ва­ти по­дви­ги Яви та Пав­лу­ші не ба­жа­но...

«То­ре­а­до­ри з Ва­сю­ків­ки» пе­ре­кла­де­но двад­ця­тьма мо­ва­ми і вне­се­но до Осо­бли­во По­че­сно­го спи­ску Ан­дер­се­на як один з най­ви­да­тні­ших тво­рів сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри для ді­тей.

Все­во­лод Не­стай­ко. «То­ре­а­до­ри з Ва­сю­ків­ки» (Ви­дав­ни­цтво «А-БА-БАГА-ЛА-МА-ГА»).

Ан­на Гресь. «Шко­ла на­ви­во­ріт » (Ви­дав­ни­цтво «Осно­ва»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.