Де­та­лі те­хні­ки Про се­кре­ти пра­виль­но­го на­не­се­н­ня ди­в­окре­мів.

НА РУШНИКУ ЗА­ЛИ­ША­Ю­ТЬСЯ РЕШТКИ ЗАСОБУ ДЛЯ ВМИВАННЯ, РА­ЗОМ ІЗ РОЗВОДАМИ ТУШІ? ЧИ ТОНІК БЛОКУЄ ДІЮ ДОРОГОГО ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО КРЕМУ, ТОЖ ЖОДЕН НЕ ДАЄ ОЧІКУВАНОГО ЕФЕКТУ? ДІЗНАЙТЕСЯ ЧО­МУ І ВИПРАВТЕ ПОМИЛКИ.

Zhinka - - Новела Про Картину -

Вам по­ща­сти­ло на­ре­шті пі­ді­бра­ти іде­аль­ний про­дукт з до­гля­ду за шкі­рою облич­чя? Наші ві­та­н­ня! Але ві­зьміть до ува­ги, що те, як ви йо­го на­но­си­те, не менш ва­жли­во за йо­го склад. Вби­ва­є­те у шкі­ру не­дба­ли­ми ру­ха­ми зво­ло­жу­валь­ну си­ро­ва­тку чи з на­дмір­ним ен­ту­зі­а­змом вти­ра­є­те крем нав­ко­ло очей — зу­пи­ні­ться! Будь­те пев­ні: так від по­ку­пок ба­зо­вої ко­сме­ти­ки на­ле­жної від­да­чі не отри­ма­ти.

Уся спра­ва — у те­хні­ці на­не­се­н­ня. Са­ме цей се­кре­тний ін­гре­ді­єнт бью­ті-ри­ту­а­лу, ко­трий тіль­ки зрід­ка зга­ду­ють на упа­ков­ці, за­без­пе­чує ве­ли­че­зну рі­зни­цю в отри­ма­них ре­зуль­та­тах. Ко­сме­то­ло­ги на­го­ло­шу­ють, що спо­сіб на­не­се­н­ня мо­же сут­тє­во впли­ну­ти на ефект від за­сто­су­ва­н­ня засобу.

Гар­на но­ви­на у то­му, що вам не по­трі­бні до­ро­гі при­ла­ди чи при­строї, па­ра рук — най­кра­щий ін­стру­мент для пра­виль­но­го і то­чно­го на­не­се­н­ня будь-яко­го ко­сме­ти­чно­го засобу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.