Ви­крій­ка

Най­кра­ща су­кня для лі­та: ши­ти лег­ко, но­си­ти при­єм­но.

Zhinka - - Новела Про Картину -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

Си­тець 1,55 м зав­шир­шки 150 см; кла­поть про­клад­ки; гу­мо­вий шнур 1,6 м зав­тов­шки близь­ко 3 мм.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТКА­НИ­НИ: лег­кі на­ту­раль­ні пла­т­тя­ні

тка­ни­ни.

ПАПЕРОВА ВИ­КРІЙ­КА

Пе­ре­зня­ти де­та­лі ви­крій­ки. Звернути ува­гу на лі­нії та по­зна­чки на де­та­лях. Де­та­лі 21 і 23 по­дов­жи­ти на по­трі­бну ве­ли­чи­ну.

ПРИПУСКИ

На шви і по зрі­зах — 1,5 см, на під­гин ни­зу — 4 см.

РОЗКРІЙ

21 — пе­ред зі зги­ном 1х 22 — ко­ке­тка пе­ре­ду зі зги­ном 2х 23 — спин­ка зі зги­ном 1х

24 — ко­ке­тка спин­ки зі зги­ном 2х а) 2 план­ки пройм (розкрій за ко­сою) зав­довж­ки 45 см і зав­шир­шки по 5 см, у го­то­во­му ви­гля­ді 2,5 см; б) сму­га для ку­лі­ски зав­довж­ки 119 см і зав­шир­шки 4 см, вклю­ча­ю­чи припуски

ПЛАН РОЗКЛАДКИ ДЛЯ ТКА­НИ­НИ ЗАВ­ШИР­ШКИ 150 СМ

Тка­ни­ну скла­сти удвоє, ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну. Сму­гу для ку­лі­ски ви­кро­ї­ти в остан­ню чер­гу з роз­кла­де­но­го в один шар кла­птя тка­ни­ни.

ХІД РО­БО­ТИ

1 Скла­сти де­таль пе­ре­ду та зов­ні­шню де­таль ко­ке­тки ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми все­ре­ди­ну. На ви­во­рі­тну сто­ро­ну де­та­лі пе­ре­ду на­кла­сти вну­трі­шню де­таль ко­ке­тки ли­цьо­вим бо­ком. Зши­ти одні­єю стро­чкою всі три де­та­лі. Ві­ді­гну­ти зов­ні­шню і вну­трі­шню де­та­лі ко­ке­тки до­го­ри, при­пра­су­ва­ти. Про­кла­сти оздо­блю­валь­ну стро­чку з ли­цьо­во­го бо­ку на від­ста­ні 0,5 см від шва зши­ва­н­ня. Так са­мо по­вто­ри­ти для де­та­лей спин­ки і ко­ке­тки спин­ки. Зши­ти пле­чо­ві шви де­та­лей ко­ке­тки пе­ре­ду і спин­ки.

2 На де­та­лі пе­ре­ду за по­зна­чка­ми обме­та­ти про­рі­зи ку­лі­ски як про­рі­зні пе­тлі, за­зда­ле­гідь під­клав­ши кла­пті про­клад­ки по­трі­бно­го роз­мі­ру для ду­блю­ва­н­ня.

3 Зши­ти бо­ко­ві зрі­зи ниж­че по­пе­ре­чної по­зна­чки у кон­троль­ної по­зна­чки 4.

4 План­ки пройм за­гну­ти, за­пра­су­ва­ти на ли­цьо­вий бік. Уздовж зрі­зу пройми про­кла­сти стро­чку. Припуски швів зрі­за­ти близь­ко до стро­чки.

5 На сму­зі для ку­лі­ски зши­ти ко­ро­ткі зрі­зи з при­пу­ска­ми на шов зав­шир­шки 1 см. По­здов­жні зрі­зи обме­та­ти. Сму­гу при­ме­та­ти з ви­во­рі­тно­го бо­ку до пе­ре­ду і спин­ки звер­ху по­зна­че­них лі­ній ку­лі­ски. З ли­цьо­во­го бо­ку при­ши­ти за по­зна­че­н­ня­ми сму­гу для ку­лі­ски. У про­рі­зи ку­лі­ски вді­ти гу­мо­вий шнур за до­по­мо­гою ма­лень­кої ан­глій­ської шпиль­ки, кін­ці шну­ра скла­сти пе­тлею і зав’яза­ти по ву­зли­ку.

6 При­пуск на під­гин ни­зу за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і при­ши­ти ру­ка­ми по­тай­ни­ми не за­тя­гне­ни­ми стіб­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.