ЗДОРОВ’Я

ЩОБ ДОВГООЧІКУВАНИЙ ЛІ­ТНІЙ ВІД­ПО­ЧИ­НОК ДІЙ­СНО СПРИЯВ ОЗДОРОВЛЕННЮ ДИ­ТИ­НИ, ПЕ­РЕД­УСІМ ПО­ТРІ­БНО ЗАПОБІГТИ ЧИСЛЕННИМ ЙО­ГО РИЗИКАМ…

Zhinka - - Жінка -

Лі­тній від­по­чи­нок — без ри­зи­ків та не­гуд

НІ­КО­ЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ДІ­ТЕЙ У МАШИНІ ПІД СОН­ЦЕМ, НА­ВІТЬ З ПОВ­НІ­СТЮ ВІДЧИНЕНИМИ ВІКНАМИ. ДІ­ТИ БІЛЬШ СХИЛЬНІ ДО ТЕ­ПЛО­ВО­ГО УДА­РУ, НІЖ ДО­РО­СЛІ, ТОЖ НА­ВІТЬ КІЛЬ­КА ХВИ­ЛИН У РОЗІГРІТОМУ САЛОНІ МО­ЖУТЬ ПРИ­ЗВЕ­СТИ ДО СЕРЙОЗНИХ НАСЛІДКІВ. ТА Й ЗА­ЛИ­ША­ТИ ДІ­ТЕЙ САМИХ — ПРО­СТО НЕБЕЗПЕЧНО!

Хоч би які актив­но­сті ви пла­ну­ва­ли для сво­їх ді­ток на лі­тні канікули, за­галь­ні пра­ви­ла без­пе­ки бу­дуть не­змін­ни­ми: уни­ка­ти спе­ки й ін­тен­сив­но­го сон­ця, за­хи­ща­ти від ко­мах, кон­тро­лю­ва­ти сві­жість їжі та за­сте­рі­га­ти від травм. А оскіль­ки про­фі­ла­кти­ка кра­ща за лі­ку­ва­н­ня, маєте бу­ти обі­зна­ни­ми з най­більш імо­вір­ни­ми лі­тні­ми про­бле­ма­ми зі здоров’ям ді­тей, аби їх упе­ре­ди­ти або вча­сно на­да­ти не­об­хі­дну до­по­мо­гу.

ЗНЕВОДНЕННЯ І ТЕПЛОВИЙ УДАР

Бу­ває ді­ти на­стіль­ки за­хо­плю­ю­ться грою на сві­жо­му по­ві­трі, що про­сто не зва­жа­ють на спе­ку і за­бу­ва­ють до­ста­тньо пи­ти. Тим ча­сом фі­зи­чна актив­ність ве­де до біль­ших втрат во­ло­ги ор­га­ні­змом че­рез ін­тен­сив­не по­ті­н­ня, а це при­мно­жує ри­зик те­пло­во­го уда­ру та зневоднення. Пер­ши­ми три­во­жни­ми си­гна­ла­ми та­ко­го ста­ну у ма­лят є спра­га, мля­вість, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, ча­сте ди­ха­н­ня, при­ско­ре­н­ня пуль­су і змен­ше­н­ня об’єму се­чо­ви­пу­ска­н­ня. Стар­ші ді­ти мо­жуть скар­жи­ти­ся на вто­му, за­па­мо­ро­че­н­ня і го­лов­ний біль. У та­ко­му ра­зі не­об­хі­дно за­ве­сти дитину у прохо­ло­дне при­мі­ще­н­ня або за­ті­нок, роз­дя­гну­ти, змо­чи­ти ті­ло во­дою, да­ти пи­ти во­ду чи со­льо­вий роз­чин. Якщо че­рез три­ва­ле пе­ре­бу­ва­н­ня на ін­тен­сив­но­му сон­ці ди­ти­на втра­ти­ла сві­до­мість, — ді­я­ти по­трі­бно так са­мо, але пе­ред­усім тер­мі­но­во ви­кли­ка­ти «швид­ку»!

СО­НЯ­ЧНІ ОПІ­КИ

Аде­ква­тний за­хист від сон­ця не тіль­ки вбе­ре­же ді­тей від дис­ком­фор­ту на­дмір­ної за­сма­ги сьо­го­дні, але та­кож мо­же запобігти за­хво­рю­ван­ню на рак шкі­ри у май­бу­тньо­му. Шкі­ра ди­ти­ни най­більш вра­зли­ва до уль­тра­фі­о­ле­то­вих про­ме­нів, оскіль­ки на­ба­га­то тон­ша за шкі­ру до­ро­слої лю­ди­ни і ще не ви­ро­бляє до­ста­тньої кіль­ко­сті клі­тин пі­гмен­ту. Аби не допу­сти­ти со­ня­чних опі­ків, не­о­дмін­но на­но­сьте на шкі­ру ди­ти­ни сон­це­за­хи­сний крем, обмеж­те її пе­ре­бу­ва­н­ня на сон­ці з 10.00 до 16.00 і на­віть у спе­ку на­дя­гай­те лег­кий сві­тлий одяг. Ма­лю­кам мо­лод­ше 3 ро­ків пе­ре­бу­ва­ти під пря­ми­ми сонячними про­ме­ня­ми вза­га­лі не по­трі­бно!

Якщо запобігти со­ня­чним опі­кам не ви­йшло, пе­ред­усім охо­ло­діть шкі­ру ди­ти­ни прохо­ло­дною чи­стою во­дою, а ко­ли ви­со­хне, на­не­сіть сік алое чи пан­те­нол (або ін­ші спе­ці­аль­ні за­со­би, що спри­я­ють за­го­єн­ню шкі­ ри). Для нор­ма­лі­за­ції тем­пе­ра­ту­ри та змен­ше­н­ня бо­лю мо­жна да­ти ди­ти­ні жа­ро­зни­жу­валь­ний пре­па­рат (па­ра­це­та­мол) у до­зу­ван­ні згі­дно ві­ку. За по­яви пу­хи­рів на зна­чних ді­лян­ках шкі­ри кра­ще по­ка­за­ти дитину лі­ка­рю. У жо­дно­му ра­зі не за­сто­со­вуй­те спир­тов­мі­сні пре­па­ра­ти, олії чи ми­ло у ра­зі со­ня­чних опі­ків!

(Біль­ше про те, як за­хи­сти­ти­ся від не­га­тив­но­го впли­ву сон­ця, ми пи­са­ли у жур­на­лі «Жін­ка» № 05/2018).

А ЛЕРГІ Я

Чин­ни­ка­ми алер­гії під час літніх ка­ні­кул мо­же бу­ти не тіль­ки пи­лок ро­слин, але й уку­си ко­мах, кон­та­кти з тва­ри­на­ми, не­зна­йо­мі їжа чи ек­зо­ти­чні фру­кти. За­кла­де­ність но­са, по­чер­во­ні­н­ня очей і сльо­зо­те­ча, ви­сип на шкі­рі — пе­ред­усім на­ле­жить обме­жи­ти вплив алер­ге­ну (у ра­зі уку­су ко­ма­хи не­о­дмін­но ви­да­ли­ти жа­ло) та да­ти ди­ти­ні будь­який ан­ти­гі­ста­мін­ний пре­па­рат. Якщо ди­ти­на скар­жи­ться на пер­ші­н­ня в гор­лі, охри­пла, їй важ­ко ди­ха­ти, про­я­вив­ся на­бряк облич­чя — тер­мі­но­во ви­кли­кай­те «швид­ку»!

ІНФЕКЦІЇ

Ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра і во­ло­гість — іде­аль­не се­ре­до­ви­ще для по­ши­ре­н­ня рі­зно­го ро­ду ін­фе­кцій. Гриб­ко­ві інфекції да­ю­ться взна­ки чер­во­ни­ми пля­ма­ми на шкі­рі, що свер­блять і лу­ща­ться, пе­ре­ва­жно у зо­ні скла­док на ті­лі. Для про­фі­ла­кти­ки до­ста­тньо до­три­му­ва­ти­ся за­галь­них пра­вил гі­гі­є­ни та но­си­ти чи­стий і су­хий одяг.

Яскра­ве со­ня­чне сві­тло на ву­ли­ці та збіль­ше­н­ня ча­су пе­ред екра­ном

вдо­ма при­зво­дять до по­дра­зне­н­ня і су­хо­сті очей у ди­ти­ни. Тор­ка­ю­чись і роз­ти­ра­ю­чи по­ві­ки ру­ка­ми, ди­ти­на мо­же за­не­сти ін­фе­кцію в очі, а від­так роз­ви­ва­є­ться кон’юн­кти­віт. За ін­тен­сив­но­го ви­ді­ле­н­ня сли­зу з очей обов’яз­ко­во звер­ні­ться до офталь­мо­ло­га, який при­зна­чить кра­плі для лі­ку­ва­н­ня.

Чи не най­більш бо­лі­сним лі­тнім не­ду­гом є ву­шні інфекції, які часто су­про­во­джу­ють від­по­чи­нок у во­ди. Під час пла­ва­н­ня й пір­на­н­ня вода по­тра­пляє у слу­хо­вий ка­нал, що спри­чи­няє ріст ба­кте­рій і роз­ви­ток за­паль­но­го про­це­су. Запобігти про­бле­мі мо­жна, якщо за­ту­ля­ти ву­ха ма­ле­чі спе­ці­аль­ни­ми кор­ка­ми під час ку­па­н­ня. Але якщо ди­ти­на ка­же, що в неї свер­бить у ву­сі, кра­ще одра­зу звер­ні­ться до ото­ла­рин­го­ло­га — він при­зна­чить від­по­від­не лі­ку­ва­н­ня і по­ра­дить, який пре­па­рат по­трі­бно ма­ти у апте­чці на ви­па­док го­стро­го бо­лю у ву­сі.

УКУ­СИ КО­МАХ

Оскіль­ки влі­тку ді­ти біль­ше ча­су про­во­дять на сві­жо­му по­ві­трі, ві­ро­гі­дність по­стра­жда­ти че­рез уку­си ко­мах — ко­ма­рів, клі­щів, бджіл та ос — та­кож зро­стає. Хоч і не ду­же сер­йо­зні, де­які уку­си мо­жуть спри­чи­ни­ти алер­гі­чну ре­а­кцію, і в та­ко­му ви­пад­ку мо­же зна­до­би­ти­ся не­гай­на ме­ди­чна до­по­мо­га. Будь­який не­ві­до­мий укус кра­ще до­ве­сти до ві­до­ма лі­ка­ря.

ХАРЧОВЕ ОТРУЄННЯ

Спе­ка при­ско­рює псу­ва­н­ня го­то­вих про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, а та­кож ріст не­без­пе­чних ба­кте­рій, ві­ру­сів, па­ра­зи­тів та ін­ших то­кси­нів. Не­ми­ті ру­ки та не­сві­жа їжа — най­по­ши­ре­ні­ші при­чи­ни хар­чо­во­го отруєння. За йо­го про­я­вів у ди­ти­ни — бо­лю в жи­во­ті, від­чу­т­тя ну­до­ти, блю­ва­н­ня, ді­а­реї — на­ле­жить якнай­швид­ше очи­сти­ти шлу­нок, про­во­ку­ю­чи блю­ва­н­ня (якщо йо­го не­має). У ра­зі блю­ва­н­ня й ді­а­реї, нав­па­ки, по­трі­бно від­но­ви­ти во­дний ба­ланс, да­ю­чи ди­ти­ні пи­ти не­ве­ли­ки­ми пор­ці­я­ми со­льо­вий роз­чин (ре­гі­дрон). Пі­сля очи­ще­н­ня шлун­ку ди­ти­на має ви­пи­ти бу­дья­кий сор­бент, що до­по­мо­же ви­ве­сти то­кси­ни з ор­га­ні­зму.

У ра­зі ін­тен­сив­но­го зневоднення, ді­а­реї з кров’ю, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, су­дом чи втра­ти ди­ти­ною сві­до­мо­сті на фо­ні сим­пто­мів отруєння, не­об­хі­дно тер­мі­но­во ви­кли­ка­ти «швид­ку»!

ТРАВМИ

У ра­зі за­бо­їв до ушко­дже­ної ді­лян­ки слід при­кла­сти щось хо­ло­дне, за роз­тя­гне­н­ня зв’язок — та­кож охо­ло­ди­ти і за­фі­ксу­ва­ти кін­ців­ку ела­сти­чним бин­том та три­ма­ти тро­хи під­ня­тою, аби змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня на су­глоб і запобігти на­бря­ку.

Ра­ни про­ми­ва­ють пе­ре­ки­сом во­дню, а краї по­тім обро­бля­ють йо­дом чи зе­лен­кою. На ве­ли­кі ра­ни пі­сля цьо­го на­кла­да­ють сте­риль­ну мар­ле­ву сер­ве­тку і фі­ксу­ють пла­сти­ром або ро­блять бин­то­ву пов’яз­ку.

У ра­зі пі­до­зри на пе­ре­лом чи трі­щи­ну кін­ців­ки, не­гай­но звер­ні­ться у травм­пункт. Якщо ди­ти­на отри­ма­ла трав­му го­ло­ви — на­віть не­зна­чну — обов’яз­ко­во по­ка­жі­ться нев­ро­ло­гу, адже про­я­ви стру­су моз­ку часто бу­ва­ють від­тер­мі­но­ва­ні та про­яв­ля­ю­ться тіль­ки на на­сту­пний день чи пі­зні­ше.

Не за­бу­вай­те, що ма­лень­ким ді­ткам по­трі­бен по­стій­ний ба­тьків­ський на­гляд, а більш стар­шим — чі­ткі ін­стру­кції що­до пра­вил без­пе­ки під час рі­зних літніх роз­ваг і актив­но­стей. І го­лов­не — по­дбай­те про на­ле­жно уком­пле­кто­ва­ну до­ма­шню апте­чку. Так, про всяк ви­па­док.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.