НАШІ ДІ­ТИ

Zhinka - - Жінка -

На шля­ху до са­мо­стій­но­сті, впев­не­но­сті й успі­ху

Не за­ва­жай­те про­я­вам бу­дья­кої актив­но­сті з бо­ку ди­ти­ни (але дбай­те про без­пе­ку). У лі­плен­ні пи­ріж­ків чи при­би­ран­ні від ма­ля­ти біль­ше шко­ди, ніж ко­ри­сті, але якщо від­мо­ви­ти раз, вдру­ге, то зго­дом во­но пе­ре­ста­не ви­яв­ля­ти ба­жа­н­ня до­по­ма­га­ти. Ді­ти, яким да­ють ба­га­то сво­бо­ди (не все­до­зво­ле­но­сті!) більш від­по­від­аль­ні й іні­ці­а­тив­ні. І не пе­ре­ро­бляй­те те, що зро­би­ла ди­ти­на (хоч би й не ду­же вда­ло), у неї на очах!

На­дай­те ма­кси­маль­ну кіль­кість корисних на­ви­чок. Хто­зна, що у жит­ті зна­до­би­ться... Рі­зні ви­ди актив­но­сті й твор­чо­сті зро­блять дитину впев­не­ні­шою у со­бі, роз­ви­нуть дрі­бну і кру­пну мо­то­ри­ку, що сти­му­лю­ва­ти­ме і роз­ви­ток моз­ку.

Не ро­біть за дитину то­го, що во­на вже мо­же зро­би­ти са­мо­стій­но. Ду­же ва­жли­во, щоб син чи донь­ка, на­віть най­мен­ші, ма­ли перелік зав­дань, які їм по­трі­бно що­ден­но ви­ко­ну­ва­ти. Так фор­му­ва­ти­ме­ться не тіль­ки са­мо­стій­ність, а й аку­ра­тність та ор­га­ні­зо­ва­ність.

Ба­тьків­ський прин­цип не встря­га­ти у ди­тя­чі кон­флі­кти по­збав­ляє дитину від­чу­т­тя за­хи­ще­но­сті, з яко­го пі­зні­ше фор­му­є­ться впев­не­ність у вла­сних силах. Обов’яз­ко­во за­хи­стіть сво­го три­рі­чно­го малюка від п’яти­рі­чно­го «здо­ро­ва­ня»: якщо ма­ля зна­ти­ме, що у важ­ку хви­ли­ну ба­тьки обов’яз­ко­во при­йдуть на до­по­мо­гу, на­вчи­ти­ся ві­ри­ти у вла­сні си­ли йо­му бу­де зов­сім не скла­дно.

Із са­мо­го ма­ле­чку на­дай­те ди­ти­ні право ви­бо­ру. Вмі­н­ня ви­би­ра­ти — осно­ва для фор­му­ва­н­ня зді­бно­сті при­йма­ти са­мо­стій­ні рі­ше­н­ня. Для кон­тро­лю без­пе­чно­сті ви­бо­ру зов­сім ма­лень­ким про­по­нуй­те аль­тер­на­ти­ву: гу­ля­ти на май­дан­чи­ку чи в пар­ку, лі­пи­ти чи ма­лю­ва­ти, чи­та­ти каз­ки чи вір­ші?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.