ПСИХОЛОГІЯ

ДЛЯ БА­ТЬКІВ ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВО НА­ВЧИ­ТИ­СЯ ЧУ­ТИ Й РО­ЗУ­МІ­ТИ МАЛЮКА. НА­БА­ГА­ТО ПРОСТІШЕ ЗРО­БИ­ТИ ЦЕ, ЗНА­Ю­ЧИ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ ДИ­ТИ­НИ.

Zhinka - - Жінка -

Вив­ча­є­мо тем­пе­ра­мент, аби чу­ти й ро­зу­мі­ти ма­ле­чу

Чи звер­та­ли ви ува­гу, як по­во­дя­ться ма­лю­ки на ігро­во­му май­дан­чи­ку? Хтось одра­зу при­єд­ну­є­ться до гур­ту, без про­блем ді­ли­ться сво­ї­ми ігра­шка­ми й смі­ли­во бе­ре чу­жі. Хтось на­ма­га­ти­ме­ться вста­но­ви­ти вла­сні пра­ви­ла гри й ста­ти «ко­ман­ди­ром». Хтось вза­га­лі з по­ди­вом спо­сте­рі­га­ти­ме за усім цим збо­ку, спо­кій­но роз­ма­льо­ву­ю­чи асфальт крей­дою і не по­тре­бу­ю­чи жо­дної ком­па­нії… Пев­ні мо­де­лі по­ве­дін­ки ди­ти­ни ви­зна­ча­ю­ться не тіль­ки ви­хо­ва­н­ням, але й вро­дже­ни­ми ри­са­ми ха­ра­кте­ру. На дум­ку ві­до­мо­го аме­ри­кан­сько­го сі­мей­но­го пси­хо­те­ра­пев­та й ав­то­ра бес­тсе­ле­рів з пси­хо­ло­гії сто­сун­ків Джо­на Грея, існує чо­ти­ри основ­ні ви­ди ди­тя­чо­го темпераменту: сен­си­тив­ний, ре­актив­ний, сприйня­тли­вий і актив­ний. І хо­ча у ха­ра­кте­рі будь­якої ди­ти­ни да­ва­ти­му­ться взна­ки про­я­ви ко­жно­го з цих ти­пів, один з них пе­ре­ва­жа­ти­ме, тож, зна­ю­чи йо­го особливості, мо­жна зна­чно спро­сти­ти ви­хов­ні про­це­си і на­со­ло­джу­ва­ти­ся спіл­ку­ва­н­ням з ма­ле­чею. Зві­сно, з ча­сом тем­пе­ра­мен­ти транс­фор­му­ю­ться і ста­ють більш зрі­ли­ми, але на що вар­то зва­жа­ти, по­ки ди­ти­на ро­сте?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.