САД НА ПІДВІКОННІ

Zhinka - - Жінка -

Що по­трі­бно для ство­ре­н­ня фло­ра­рі­у­му

ФЛОРАРІУМ — КОМПОЗИЦІЯ ІЗ ЖИ­ВИХ РО­СЛИН У СКЛЯНІЙ ЄМ­НО­СТІ — СТА­НЕ СПРАВЖНЬОЮ РОДЗИНКОЮ ІН­ТЕР’ЄРУ! СТВО­РИ­ТИ УНІКАЛЬНУ ДЕКОРАТИВНУ ЖИВУ ІНСТАЛЯЦІЮ ВЛА­СНИ­МИ РУ­КА­МИ ДОСИТЬ ПРО­СТО.

Скля­ні аква­рі­у­ми, у яких за­мість во­ди і ри­бок осе­ля­ють жи­ві ро­сли­ни, ві­до­мі вже з XIX ст. Ще у 1830 ро­ці ан­глій­ський уче­ний На­та­ні­ель Ворд про­вів пер­ші екс­пе­ри­мен­ти із тро­пі­чни­ми рослинами, по­мі­стив­ши їх у за­мкну­тий про­стір (ящик Вор­да) і та­ким чи­ном ство­рив­ши най­більш спри­я­тли­ві умо­ви для їх роз­ви­тку та ро­сту. За ана­ло­гі­єю ста­ли ви­ро­щу­ва­ти не­при­зви­ча­є­ні до хо­ло­дно­го клі­ма­ту те­пло­лю­бні ро­сли­ни в оран­же­ре­ях, зи­мо­вих сад­ках, па­віль­йо­нах. Мі­ні­са­до­чки з рослинами — фло­ра­рі­у­ми, — ста­ли аль­тер­на­ти­вою до­ма­шній оран­же­реї для всіх, у ко­го ор­га­ні­зу­ва­ти пов­но­мір­ну не бу­ло мо­жли­во­сті. Остан­нім ча­сом і в су­ча­сних осе­лях во­ни зу­стрі­ча­ю­ться все ча­сті­ше і ста­ють де­да­лі по­пу­ляр­ні­ши­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.