Те­тя­на ПА­РА­ЛЮШ, пси­хо­лог Бро­вар­сько­го мі­сько­го цен­тру со­ці­аль­них служб для ді­тей, сім’ї та мо­ло­ді

Zhinka - - Актуально -

Па­тро­на­тним ви­хо­ва­те­лем мо­же ста­ти пов­но­лі­тній гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який має до­свід ви­хо­ва­н­ня ди­ти­ни і від­по­від­ні жи­тло­ві умо­ви (окре­ма кім­на­та для ді­тей). При цьо­му усі ін­ші чле­ни ро­ди­ни, які про­жи­ва­ють у да­но­му по­ме­шкан­ні, по­вин­ні та­кож да­ти на це свою зго­ду. На­ша ме­та — не за­бра­ти ді­тей від рі­дних ба­тьків, а нав­па­ки, ма­кси­маль­но збе­рег­ти для ди­ти­ни ро­ди­ну. Від­так, за той час, що ди­ти­на ви­лу­че­на із сво­єї сім’ї, з біо­ло­гі­чни­ми ба­тька­ми про­во­ди­ться сер­йо­зна ком­пле­ксна ро­бо­та, на­да­є­ться до­по­мо­га у по­до­лан­ні або мі­ні­мі­за­ції скла­дних жит­тє­вих об­ста­вин, ство­ре­н­ня вдо­ма та­ких умов, які до­зво­ли­ли б по­вер­ну­ти дитину в сім’ю. Пі­сля по­вер­не­н­ня ді­тей до­до­му соціальний су­про­від не при­пи­ня­є­ться. До під­трим­ки ба­тьків та­кож мо­же за­лу­ча­тись і па­тро­на­тний ви­хо­ва­тель.

Слід за­зна­чи­ти, що па­тро­нат — це не тіль­ки ро­бо­та із кри­зо­ви­ми ро­ди­на­ми. За по­слу­гою мо­жуть са­мо­стій­но звер­ну­тись сім’ї, які че­рез скла­дні жит­тє­ві об­ста­ви­ни тим­ча­со­во не мо­жуть дба­ти про сво­їх ді­тей. На­при­клад, по­слу­ги па­тро­на­ту бу­ло на­да­но ро­ди­ні з дво­ма ді­тка­ми, чия ма­ма по­тре­бу­ва­ла спо­ча­тку опе­ра­ції, а по­тім — три­ва­лої ре­а­бі­лі­та­ції і фі­зи­чно не мо­гла у цей час ви­ко­ну­ва­ти свої ба­тьків­ські обов’яз­ки. Тоб­то, ми готові на­да­ва­ти до­по­мо­гу будь-якій ро­ди­ні, яка її по­тре­бує, і ди­ти­ні, яка не має ін­ших ва­рі­ан­тів сі­мей­ної під­трим­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.