ДАЧА

Zhinka - - Тема Номера -

Улю­бле­ні кві­ти укра­їн­сько­го са­ду

Ро­жа, або маль­ва (Malva alcea), ро­дом з Пів­ден­ної Азії, але ме­шкає та­кож і у Се­ред­зем­но­мор’ї. Здавна во­на вва­жа­є­ться у нас одні­єю з най­по­ши­ре­ні­ших та най­улю­бле­ні­ших кві­ток, на­лі­чу­ю­чи по­над пів­то­ри ти­ся­чі ви­дів. Сьо­го­дні по­ряд зі зви­чною дво­рі­чною ро­сли­ною, сте­бла ко­трої мо­жуть ся­га­ти двох та біль­ше метрів у ви­со­ту, існу­ють й одно­рі­чні ви­ди шток-тро­янд (Alcea rosea), пе­ре­ва­га яких у то­му, що во­ни не по­тре­бу­ють до­да­тко­вої опо­ри, зро­ста­ю­чи до 70 см.

МІ­СЦЕ ПОСАДКИ

Маль­ва — сві­тло­лю­бна ро­сли­на, у ті­ні її кві­тки по­чи­на­ють тьмя­ні­ти, то­му для посадки оби­ра­ють до­бре осві­тле­ні сон­цем мі­сця. Щоб за­по­біг­ти за­стою до­що­вої во­ди, ба­жа­но по­са­ди­ти ро­жі на під­ви­щен­ні: їх по­ту­жна ко­ре­не­ва си­сте­ма від на­дмір­но­го зво­ло­же­н­ня мо­же за­гни­ва­ти. Най­кра­ще розмістити маль­ву бі­ля пар­ка­на, сті­ни бу­дів­лі — це за­хи­стить її від ві­тру та дасть до­да­тко­ву опо­ру (так мо­жна на­віть ство­ри­ти кві­ту­чу жи­ву ого­ро­жу). Гарний вигляд має ро­сли­на й у гру­по­вих по­сад­ках на га­зо­нах і клум­бах. Ва­жли­во, щоб на ді­лян­ці, де ро­сти­ме ро­жа, про­тя­гом по­пе­ре­дніх 2-3 ро­ків не бу­ло хво­рих на бо­ро­шни­сту ро­су ро­слин — маль­ва до неї ду­же вра­зли­ва.

ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ

Пе­ре­ва­жно з на­сі­н­ня, яке сі­ють або на роз­са­ду, або ж без­по­се­ре­дньо у ґрунт ве­сною чи во­се­ни. Ви­ро­ще­на роз­са­дою кві­тка за­цві­те цьо­го ж се­зо­ну, а по­сі­я­на у ґрунт у рік посадки — не цві­сти­ме. Осін­ні посадки про­ро­стуть на­ве­сні та за­цві­туть ра­ні­ше роз­са­дних.

1 По­сад­ка роз­са­дою У лю­то­му–бе­ре­зні на­сі­ни­ни сі­ють у торф’яні гор­щи­ки. По­сі­ви до­сві­чу­ють, ре­гу­ляр­но об­при­ску­ють та під­три­му­ють у при­мі­щен­ні тем­пе­ра­ту­ру 18-20°С. Сі­ян­ці за­гар­то­ву­ють, що­дня на де­який час ви­но­ся­чи гор­щи­ки у прохо­ло­дні­ше при­мі­ще­н­ня. За­ле­жно від по­го­дних умов кві­ти ви­са­джу­ють у від­кри­тий ґрунт у кін­ці трав­ня — на по­ча­тку черв­ня.

2 Ве­сня­ний по­сів У кін­ці трав­ня, ко­ли ми­не за­гро­за за­мо­роз­ків, на­сі­ни­ни ви­сі­ва­ють у від­кри­тий ґрунт на глибину 2-3 см. Між ку­ща­ми ви­три­му­ють ін­тер­вал у 5-10 см.

3 Осін­ній по­сів У ве­ре­сні сі­ють у лун­ки гли­би­ною 3 см з ши­ро­ким кра­єм на від­ста­ні 20-40 см одна від одної (за­ле­жно від сор­ту). На­сі­ни­ни при­си­па­ють тор­фом і вкри­ва­ють під зи­му со­ло­мою або опа­лим ли­стям. На­ве­сні пер­ші па­рос­тки з’яв­ля­ться ра­но — їх по­трі­бно бу­де укри­ва­ти від мо­ро­зів.

ПЕ­РІ­ОД ЦВІТІННЯ

Кі­нець черв­ня — по­ча­ток ве­ре­сня. Де­які сор­ти кві­тнуть упро­довж всьо­го лі­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.