СКАРБНИЧКА ПОРАД

Zhinka - - Тема Номера -

Ви­крій­ка, ви­шив­ка, по­бу­то­ві дрі­бни­ці

КАМІННЕ СЕ­ЛО

На Жи­то­мир­щи­ні, у се­лі Ру­дня-За­ми­сло­ви­цька, є одне з най­мі­сти­чні­ших чу­дес сві­ту. Тут, десь се­ред лі­су, роз­ки­да­ні ве­ле­тен­ські ка­ме­ні хи­мер­них форм не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня. Во­ни на­га­ду­ють ці­ле по­се­ле­н­ня і, за ле­ген­да­ми, ма­ють ду­же по­ту­жну енер­ге­ти­ку.

УКРА­ЇН­СЬКИЙ СТОУНХЕНДЖ

На Чер­ні­гів­щи­ні, у се­лі Бе­зво­дів­ці, є ста­ро­дав­ня при­го­ри­зон­тна об­сер­ва­то­рія — ар­хі­те­ктур­ний пам’ятник зем­ля­но­го зод­че­ства,

на­у­ко­вий та ду­хов­ний центр ча­сів брон­зо­вої до­би і до­каз існу­ва­н­ня роз­ви­ну­тої ци­ві­лі­за­ції на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ти­ся­чі ро­ків то­му.

МАВРИНСЬКИЙ

МАЙДАН

Ду­же ці­ка­ве сво­єю фор­мою див­не ску­пче­н­ня ни­зин та па­гор­бів по­се­ред сте­пу не­по­да­лік се­ла Ме­жи­річ­чя на Дні­про­пе­тров­щи­ні має п’яти­ти­ся­чо­лі­тню істо­рію, але ні­хто до­сі не мо­же по­ясни­ти йо­го по­хо­дже­н­ня. Мі­сце спов­не­не силь­ної енер­ге­ти­ки.

ФОРТЕЦЯ ТУСТАНЬ

У се­лі Урич на Львів­щи­ні збе­ре­гли­ся за­ли­шки се­ре­дньо­ві­чної фор­те­ці, істо­рія якої ся­гає ча­сів дав­ніх слов’ян. Чи­слен­ні ар­те­фа­кти та див­ні со­ляр­ні зна­ки на ске­лях свід­чать про куль­то­ве при­зна­че­н­ня цьо­го мі­сця для на­ших пра­щу­рів, яке ві­ка­ми охо­ро­няє свя­щен­ну пам’ять.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.