ЗООСВІТ

Zhinka - - Тема Номера - Оль­га Го­ло­ве­цька

Зві­рі з «ру­ка­ви­чки» — у каз­ці та справ­жній при­ро­ді

Йо­го ва­га не пе­ре­ви­щує 10 кі­ло­гра­мів, а дов­жи­на ті­ла — 70 сан­ти­ме­трів. Про­те за швид­кі­стю під час ру­ху та дов­жи­ною стриб­ків, осо­бли­во у ра­зі не­без­пе­ки, він мо­же вста­нов­лю­ва­ти ре­кор­ди.

72 кі­ло­ме­три на го­ди­ну та 5 метрів зав­довж­ки — май­стер­ність чо­ти­ри­ла­пих атле­тів най­ча­сті­ше мо­жна спо­сте­рі­га­ти на­ве­сні, ко­ли тварини, на­здо­га­ня­ю­чи одна одну, ви­ко­ну­ють ри­ту­аль­ні шлю­бні ігри. Та­кі пе­ре­го­ни за­єць сі­рий, або за­єць­ру­сак, вла­што­вує, ко­ли го­ту­є­ться до про­дов­же­н­ня ро­ду. Із трид­ця­ти існу­ю­чих у при­ро­ді ви­дів це най­по­ши­ре­ні­ший в Укра­ї­ні. По­ба­чи­ти стри­бу­нів мо­жна у за­ро­стях бур’яну та гу­стої тра­ви у зо­нах сте­пів і лі­со­сте­пів, де за­єць вправ­но обду­рить пе­ре­слі­ду­ва­ча, за­ма­скує слі­ди та мит­тє­во змі­нить на­прям ру­ху.

За ле­ген­дою, по­явою на сві­ті чо­ти­ри­ла­пий має зав­дя­чу­ва­ти дав­ньо­гре­цькій бо­ги­ні сві­тан­ку Еос. Са­ме во­на, пе­ре­тво­рю­ю­чи пта­ха на зай­ця, «на­го­ро­ди­ла» йо­го швид­кі­стю та по­ло­хли­ві­стю кри­ла­тих.

За­єць — по­пу­ляр­ний пер­со­наж лі­те­ра­ тур­них та ми­сте­цьких тво­рів і, зві­сно ж, на­ро­дних ка­зок. У остан­ніх, ра­зом зі спри­тні­стю, він не­рід­ко уосо­блює ще бо­я­гуз­тво. В обря­до­вій хри­сти­ян­ській тра­ди­ції ба­га­тьох кра­їн сві­ту про зай­ця, що­прав­да умов­но­го, най­ча­сті­ше зга­ду­ють на Ве­лик­день. У цей час чо­ти­ри­ла­пий на­чеб­то роз­ма­льо­вує яй­ця та хо­ває їх у са­ду, де не­діль­но­го ран­ку їх ма­ють зна­йти діти. До ре­чі, са­ме за­єць­ру­сак і став про­то­ти­пом «ве­ли­ко­дньо­го зай­ця».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.