НА­ШІ ДІТИ

Zhinka - - Тема Номера -

Як на­вчи­ти ма­лю­ка дру­жи­ти

З’ясуй­те, що са­ме за­ва­жає ди­ти­ні спіл­ку­ва­ти­ся у ко­ле­кти­ві й зна­хо­ди­ти но­вих дру­зів, а по­тім до­по­мо­жіть по­до­ла­ти ком­пле­кси і тру­дно­щі у спіл­ку­ван­ні.

Зга­дай­те та по­ді­лі­ться вла­сним до­сві­дом з ди­тин­ства: роз­ка­жіть про ада­пта­цію в но­вій шко­лі, спор­тив­но­му гур­тку, ком­па­нії одно­лі­тків. Го­во­ріть про свої дум­ки і по­чу­т­тя та шлях, яким бу­ло ви­рі­ше­но рі­зні про­бле­ми.

По­зна­йом­те­ся з ба­тька­ми ін­ших ді­тла­хів і вла­што­вуй­те спіль­ні за­хо­ди: про­гу­лян­ки, по­хо­ди в ка­фе, му­зеї, роз­ва­жаль­ні цен­три.

Щоб на­вчи­ти ма­лю­ків на­ви­чкам по­ве­дін­ки у ко­ле­кти­ві, роз­ка­жіть, як ре­а­гу­ва­ти у рі­зних си­ту­а­ці­ях. А ще кра­ще — обі­грай­те сцен­ка­ми (мо­жна — з ігра­шка­ми), як по­во­ди­ти­ся, ко­ли ві­ді­бра­ли ігра­шку, обі­зва­ли, по­ді­ли­ли­ся сма­ко­ли­ком, зро­би­ли ком­плі­мент.

Бе­ріть на ди­тя­чий май­дан­чик не до­ро­гі ігра­шки, які тіль­ки ви­кли­ка­ють за­здро­щі, а ті, яки­ми мо­жна ді­ли­ти­ся й гра­ти­ся гур­том: м’ячі, ко­льо­ро­ву крей­ду, на­бо­ри для гри в пі­со­чни­ці.

По­про­сіть ви­хо­ва­те­ля в сад­ку чи вчи­те­ля у шко­лі ча­сті­ше за­лу­ча­ти ва­шу дитину до рі­зних актив­но­стей (те­а­траль­них по­ста­но­вок, ро­льо­вих ігор). Та­кі ви­ди ді­яль­но­сті до­по­ма­га­ють ство­ри­ти до­бро­зи­чли­ві від­но­си­ни з ото­чу­ю­чи­ми та по­до­ла­ти ком­пле­кси, зокре­ма на­дмір­ну со­ром’язли­вість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.