АКТУАЛЬНО

де­кла­ра­ції та ре­а­лії

Zhinka - - Тема Номера -

Що за­ва­жає очи­сти­ти Укра­ї­ну від смі­т­тя?

Про­бле­ма за­смі­че­но­сті Укра­ї­ни, нев­мі­н­ня і не­ба­жа­н­ня гра­мо­тно по­во­ди­ти­ся з від­хо­да­ми, від­су­тність аде­ква­тної і від­по­від­аль­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки у цій сфе­рі — пи­та­н­ня дав­нє і бо­лю­че для кра­ї­ни. Але ро­зу­мі­н­ня то­го, що ме­жу пе­ре­йде­но й ігно­ру­ва­ти про­бле­му да­лі не­мо­жли­во, до біль­шо­сті при­йшло пі­сля тра­ге­дії на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі у 2016-му. За­хі­дна сто­ли­ця Укра­ї­ни, яка по­то­па­ла у від­хо­дах, про­те­сти гро­ма­дян, га­лас гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій зму­си­ли вла­ду шу­ка­ти шля­хи ви­рі­ше­н­ня за­не­дба­ної си­ту­а­ції. Про­те, на­віть змі­ни до за­ко­но­дав­ства до­сі не спри­чи­ни­ли сут­тє­вих зру­шень, по­кли­ка­них по­кла­сти край сміт­тє­во­му жа­хі­т­тю Укра­ї­ни.

СИ­ТУ­А­ЦІЯ КРИТИЧНА

По­ка­зник утво­ре­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів в Укра­ї­ні у се­ре­дньо­му ста­но­вить 250-300 кг на рік на лю­ди­ну і має тен­ден­цію до зро­ста­н­ня. А рі­вень пе­ре­роб­ки й ути­лі­за­ції смі­т­тя вкрай низь­кий. За оцін­ка­ми, озву­че­ни­ми мі­ні­стром еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Оста­пом Се­ме­ра­ком, в Укра­ї­ні що­ро­ку пе­ре­ро­бля­є­ться ли­ше 3% твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів (ТПВ). Ще кіль­ка від­со­тків — спа­лю­ю­ться.

Ре­шта — осі­да­ють на ле­галь­них і не­ле­галь­них сміт­тє­зва­ли­щах. Для по­рів­ня­н­ня, роз­ви­не­ні кра­ї­ни ути­лі­зу­ють по­над 70% по­бу­то­во­го смі­т­тя. Шве­ція — май­же 100%.

Ле­галь­но в Укра­ї­ні фун­кціо­ну­ють близь­ко 6 ти­сяч по­лі­го­нів для ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя (при цьо­му фа­кти­чно жо­ден з них не від­по­від­ає єв­ро­пей­ським ви­мо­гам). Та, ли­ше за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, що­ро­ку утво­рю­є­ться ще по­над 27 ти­сяч не­сан­кціо­но­ва­них сміт­тє­зва­лищ. У той час, як на За­хо­ді ці­лі мі­ста опа­лю­ю­ться біо­га­зом зі смі­т­тя, на­ша кра­ї­на за­хли­на­є­ться від­хо­да­ми, що отру­ю­ють зем­лю, во­ду й по­ві­тря.

СТРАТЕГІЯ Є — СТРА­ТЕ­ГІ­ЧНИХ РІ­ШЕНЬ БРА­КУЄ

Во­се­ни Ка­бмін ухва­лив «На­ціо­наль­ну стра­те­гію управ­лі­н­ня від­хо­да­ми в Укра­ї­ні до 2030 ро­ку». Пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня до 2030 ро­ку 800 но­вих по­ту­жно­стей із пе­ре­роб­ки втор­си­ро­ви­ни, ути­лі­за­ції та ком­по­сту­ва­н­ня біо­від­хо­дів, змен­ше­н­ня за­галь­но­го об­ся­гу за­хо­ро­не­н­ня ТПВ з 95% до 30%, кіль­кість по­лі­го­нів смі­т­тя змен­ши­ться до 300 і во­ни від­по­від­а­ти­муть ви­мо­гам ди­ре­ктив ЄС. В іде­а­лі схе­ма має пра­цю­ва­ти так: ча­сти­на смі­т­тя бу­де на­прав­ля­тись на по­втор­не ви­ко­ри­ста­н­ня без пе­ре­роб­ки, ін­ша ча­сти­на по­вер­не­ться у ви­ро­бни­чий цикл (пе­ре­роб­ка від­хо­дів), ще ча­сти­ну від­хо­дів спря­му­ють на енер­ге­ти­чну ути­лі­за­цію (про­сті­ше ка­жу­чи — це отри­ма­н­ня енер­гії з від­хо­дів). Та­кож має бу­ти ство­ре­на ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма, яка вклю­ча­ти­ме ві­до­мо­сті про тип і кіль­кість від­хо­дів, які утво­рю­ю­ться, пе­ре­ро­блю­ю­ться й ути­лі­зу­ю­ться.

ЧО­МУ ДОВГООЧІКУВАНОЇ «АНТИСМІТТЄВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» В УКРА­Ї­НІ ТАК І НЕ ВІДБУЛОСЬ, І ЩО КРА­Ї­НА ПО­ВИН­НА РО­БИ­ТИ

ДА­ЛІ В ЦІЙ СИ­ТУ­А­ЦІЇ. Го­лов­на про­бле­ма сміт­тє­вої ре­фор­ми в то­му, що її всі­ля­ко галь­му­ють лю­ди зі «сміт­тє­во­го бі­зне­су», у яко­го є ва­же­лі впли­ву на вла­ду».

Зда­ва­ло­ся б — ось і ви­хід. Однак, на дум­ку екс­пер­тів, пи­та­н­ня по­во­дже­н­ня з ТПВ в Укра­ї­ні ще дов­го бу­де від­кри­тим. «Ни­ні в Укра­ї­ні існу­ють ли­ше кіль­ка­де­сят ма­лень­ких сор­ту­валь­них стан­цій; один сміт­тє­спа­лю­валь­ний за­вод; три акре­ди­то­ва­ні уста­нов­ки зі спа­лю­ва­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів і близь­ко п’яти уста­но­вок спа­лю­ва­н­ня, які не ма­ють до­ку­мен­тів; ще кіль­ка уста­но­вок, які мо­жуть га­зи­фі­ку­ва­ти твер­ді по­бу­то­ві від­хо­ди з акре­ди­та­цій­ною до­ку­мен­та­ці­єю та, зно­ву ж та­ки, близь­ко п’яти — без до­ку­мен­тів, — пе­ре­лі­чує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Втор­ма юа» Ле­о­нід Че­ре­пей­нік. — Усіх цих по­ту­жно­стей не ви­ста­чає, щоб по­кри­ти на­віть 5% по­треб Укра­ї­ни! Крім цьо­го ма­є­мо не­до­ско­на­ле за­ко­но­дав­ство: ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції На­ціо­наль­ної стра­те­гії управ­лі­н­ня від­хо­да­ми не про­пи­са­ний, бра­кує нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи, яка б зро­би­ла від­по­від­аль­ність за­бру­дню­ва­чів не де­кла­ра­тив­ною, а ре­аль­ною».

ЗА­КОН ПРО ВІД­ХО­ДИ — ХОЛОСТИЙ ПОСТРІЛ

З 1 сі­чня 2018 ро­ку на­бра­ли чин­но­сті змі­ни до За­ко­ну «Про від­хо­ди», згі­дно з яки­ми усе смі­т­тя під­ля­гає сор­ту­ван­ню за ви­да­ми ма­те­рі­а­лів та роз­по­ді­лу на при­да­тне для по­втор­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, для по­хо­ва­н­ня і на не­без­пе­чне. Тоб­то по­лі­го­ни не по­вин­ні при­йма­ти не­сор­то­ва­ні від­хо­ди. Але ні з по­ча­тку ро­ку, ні до­сі, за сім мі­ся­ців з на­бра­н­ня чин­но­сті цих за­ко­но­дав­чих змін, да­на нор­ма так і не по­ча­ла ді­я­ти. При­чин то­му чи­ма­ло: брак від­по­від­ної ін­фра­стру­кту­ри, від­су­тність ре­аль­но­го по­ка­ра­н­ня в ра­зі по­ру­шень, а в пер­шу чер­гу — не­ста­ча по­лі­ти­чної во­лі й на­го­рі, і на мі­сцях.

«Го­лов­на про­бле­ма сміт­тє­вої ре­фор­ми в то­му, що її всі­ля­ко галь­му­ють лю­ди зі «сміт­тє­во­го бі­зне­су», у яко­го є ва­же­лі впли­ву на вла­ду. Сор­ту­ва­ти і зби­ра­ти від­сор­то­ва­ні від­хо­ди — зна­чно до­рож­че, ніж про­сто ви­вез­ти смі­т­тя на схо­ви­ще. Пе­ре­роб­ка по­тре­бує спе­ці­аль­ної ло­гі­сти­ки, те­хно­ло­гі­чних ви­трат, у той час як вар­тість ба­наль­но­го по­хо­ва­н­ня тон­ни смі­т­тя не пе­ре­ви­щує 120 грн», — ді­ли­ться Ле­о­нід Че­ре­пей­нік.

БЕЗ­ДІ­ЯЛЬ­НІСТЬ ГРО­МА­ДИ І МІ­СЦЕ­ВОЇ ВЛА­ДИ

За­ко­но­дав­ством пе­ред­ба­че­но, що са­ме мі­сце­ва вла­да по­вин­на за­йма­тись впро­ва­дже­н­ням роз­діль­но­го зби­ра­н­ня смі­т­тя, ор­га­ні­зу­ва­ти спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ко­му­наль­ні пун­кти зби­ра­н­ня від­хо­дів, пра­цю­ва­ти над за­про­вад-

же­н­ням прин­ци­пу роз­ши­ре­ної від­по­від­аль­но­сті ви­ро­бни­ка для від­хо­дів упа­ков­ки. Однак на­віть кон­тей­не­ри для роз­діль­но­го збо­ру смі­т­тя — усе ще рід­кість для біль­шо­сті ре­гіо­нів. А ре­а­лі­зо­ва­них ком­пле­ксних про­е­ктів ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми не­має у жо­дно­му з міст.

Низь­ка й сві­до­мість са­мих гро­ма­дян. Біль­шість во­лі­ють не за­ми­слю­ва­тись над про­бле­мою. Ін­ші ро­зу­мі­ють, що сор­ту­ва­н­ня і пе­ре­роб­ка смі­т­тя не ли­ше по­кра­щать еко­ло­гію, але й під­ви­щать ко­му­наль­ний та­риф: пла­ти­ти до­ве­де­ться по­мі­тно біль­ше, і ба­га­тьом це не до­дає опти­мі­зму. Але ін­шо­го ви­хо­ду не існує, якщо Укра­ї­на не хо­че пе­ре­тво­ри­ти­ся на су­ціль­ний смі­тник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.