Мо­ло­ді Еді­со­ни

Zhinka - - Нова Генерація -

Ки­їв­ські стар­шо­кла­сни­ки — Катерина Ми­хал­ко і Ми­ки­та Вла­ди­кін — ство­ри­ли ві­чний бло­кнот і ві­чний олі­вець. Свій стар­тап Nuka во­ни пре­зен­ту­ва­ли на кон­фе­рен­ції iForum, а те­пер зби­ра­ю­ться мо­не­ти­зу­ва­ти ви­на­хід. У бло­кно­ті з пла­сти­ко­во­го «па­пе­ру» мо­жна пи­са­ти зви­чай­ною ру­чкою й сти­ра­ти на­пи­са­не ан­ти­се­пти­ком для рук, а олі­вець із спла­ву п’яти ме­та­лів ма­лює та сти­ра­є­ться як зви­чай­ний — та при цьо­му не спи­су­є­ться.

17-рі­чний Оле­ксандр із се­ла При­ві­тне Во­лин­ської обла­сті став при­зе­ром Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су ви­на­хі­дни­цьких і ра­ціо­на­лі­за­тор­ських про­е­ктів еко­ло­го-на­ту­ра­лі­сти­чно­го на­пря­му, по­бу­ду­вав­ши со­ня­чний ко­ле­ктор для на­грі­ва­н­ня во­ди. При­стрій, ство­ре­ний Оле­ксан­дром, мо­же на­грі­ти до 200 лі­трів і ні­чим не по­сту­па­є­ться за­вод­ській мо­де­лі, але більш ніж уде­ся­те­ро де­шев­ший.

Ми­ну­ло­го лі­та ви­пу­скник ки­їв­ської шко­ли Ми­ко­ла Іван­чен­ко пе­ре­міг на олім­пі­а­ді GENIUS в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Осве­го із сво­їм ко­ри­сним про­е­ктом, що до­по­мо­же очи­щу­ва­ти во­до­йми від на­фти. Ви­хо­ва­нець Ма­лої ака­де­мії на­ук ви­на­йшов аб­сор­бент, що зби­рає на­фту в гру­до­чки, які мо­жна при­бра­ти з по­верх­ні во­ди ме­ха­ні­чно.

Дев’яти­кла­сник Сер­гій Ли­сін при­ду­мав ро­бо­та-по­же­жни­ка, який зда­тен від­шу­ку­ва­ти й лі­кві­ду­ва­ти по­лум’я. Він має «комп’ютер­ний зір» і зда­тен ви­зна­ча­ти опти­маль­ний кут по­то­ку во­ди, який спря­мує на по­же­жу. Осо­бли­во цін­ним «пра­ців­ни­ком» та­кий ро­бот мо­же ста­ти в лі­сі.

16-рі­чний пол­тав­ча­нин Ан­дрій Хо­дур­ський за два ро­ки роз­ро­бив те, над чим два де­ся­тки ро­ків пра­цю­ва­ли аме­ри­кан­ці. Ство­ре­ні ним до­да­тко­ві фа­ри, що під­хо­дять для будь-якої ав­тів­ки, у два з по­ло­ви­ною ра­зи збіль­шу­ють осві­тле­н­ня ні­чної до­ро­ги, не за­слі­плю­ють во­ді­їв зу­стрі­чно­го транс­пор­ту і не по­тре­бу­ють зна­чних ви­трат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.