Пам’ять ро­слин

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

Вче­ні ствер­джу­ють, що пев­ні еле­мен­ти пам’яті ма­ють на­віть ро­сли­ни. На­при­клад, мі­мо­за со­ром’язли­ва зда­тна на осно­ві отри­ма­но­го до­сві­ду від­рі­зня­ти без­пе­чні пре­дме­ти від та­ких, що ста­нов­лять для неї по­тен­цій­ну за­гро­зу. А екс­пе­ри­мен­ти над ара­бі­до­пси­сом по­ка­за­ли, що ро­сли­на кра­ще при­сто­со­ву­є­ться до зне­во­дне­н­ня пі­сля

кіль­кох до­сві­дів по­су­хи.

ЦІ­КА­ВІ ФАКТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.