ЗАБУТЕ І НЕЗАБУТНЄ

Zhinka - - Очевидне-неймовірне - Юлія Ше­кет

Ми не тіль­ки на­би­ра­є­мо скарб ін­фор­ма­ції, вмінь та емо­цій, ав­то­ма­ти­чно чи сві­до­мо. Ми ще й пра­цю­є­мо над за­бу­ва­н­ням. І во­но не менш ва­жли­ве, бо до­по­ма­гає «очи­сти­ти кеш».

Об­сяг ко­ро­тко­ча­сної пам’яті (щось на зра­зок «опе­ра­тив­ки» у комп’юте­рі) — 7 (± 2) еле­мен­ти. Це так зва­не ма­гі­чне чи­сло Міл­ле­ра. Ска­жі­мо, нам важ­ко бу­де за­пам’ята­ти ряд із до­віль­них 20 лі­тер, але якщо ми об’єд­на­є­мо їх у 7 груп, то утри­ма­є­мо на­ба­га­то лег­ше.

Ві­до­ма у пси­хо­ло­гії кри­ва за­бу­ва­н­ня Еб­бін­га­у­за по­ка­зує, що про­тя­гом пер­шої го­ди­ни ми втра­ча­є­мо 60% отри­ма­ної ін­фор­ма­ції. Якщо її не по­вто­рю­ва­ти, че­рез дві до­би за­ли­ша­є­ться 28%.

Фройд вва­жав, що ми­мо­віль­не втра­ча­н­ня пев­ної ін­фор­ма­ції від­бу­ва­є­ться то­му, що лю­ди­на під­сві­до­мо пра­гне по­зба­ви­тись не­при­єм­них пе­ре­жи­вань. На­при­клад, якщо ви весь час за­бу­ва­є­те вдо­ма те­ле­фон, то це озна­чає, що ви в гли­би­ні ду­ші не хо­че­те спіл­ку­ва­тись.

Існу­ють тре­нін­ги не тіль­ки на по­лі­пше­н­ня пам’яті, а й… на за­бу­ва­н­ня. За 20 спроб мо­жна за­бло­ку­ва­ти не­ба­жа­ні спогади.

Зви­чка спи­ра­тись на ін­фор­ма­цію з га­дже­тів та Ін­тер­не­ту ро­бить на­шим мо­жли­во­стям «ве­дме­жу по­слу­гу»: ми мен­ше три­ма­є­мо в го­ло­ві. Як ка­же на­у­ко­вий жур­на­ліст Джо­шуа Фор: «Не ма­ю­чи ве­ли­кої не­об­хі­дно­сті щось за­пам’ято­ву­ва­ти, ми, зда­є­ться, за­бу­ли, як це ро­би­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.