ШИЄМО ВИШИВАНКУ

Zhinka - - Викрійка -

ВИ­БІР ТКА­НИ­НИ

Най­кра­щим ви­бо­ром для по­ши­т­тя ви­ши­ван­ки є до­мо­тка­не гре­бін­не полотно. Це тка­ни­на з рів­но­мір­ним і ду­же щіль­ним пе­ре­пле­те­н­ням ни­ток, то­му пра­цю­ва­ти з нею ду­же лег­ко. На по­ло­тні мо­жна лег­ко ви­ши­ва­ти без ви­ко­ри­ста­н­ня на­кла­дної кан­ви. Хре­стик та ін­ші ви­ди ви­ши­валь­них швів іде­аль­но ля­га­ють. До­мо­тка­ні тка­ни­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­ши­ва­н­ня чо­ло­ві­чих, жі­но­чих і ди­тя­чих со­ро­чок, плать, ту­нік, ска­тер­тин, сер­ве­ток то­що.

Зав­дя­ки спеціальній оброб­ці тка­ни­на має по­мі­тний блиск. За ба­жа­н­ня ви мо­же­те дібрати до­мо­тка­не гре­бін­не полотно не тіль­ки бі­ло­го, але й ін­ших ко­льо­рів, а ви­ши­ва­ти кон­тра­стни­ми, бі­ли­ми чи чор­ни­ми ни­тка­ми.

До­мо­тка­не полотно бу­ває рі­зної щіль­но­сті. Для чо­ло­ві­чих ви­ши­ва­нок біль­ше го­ди­ться полотно щіль­ні­стю 30-40 (6-6,5 хр. — 1 см), для жі­но­чих і ди­тя­чих — 40-50 (6,5-7 хр. — 1 см).

СКЛАД ТКА­НИ­НИ — 100% ба­вов­на. Пі­сля пра­н­ня до­мо­тка­не полотно дає усад­ку по дов­жи­ні й ши­ри­ні від 7 до 10 см на ме­трі — це не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти при ку­пів­лі тка­ни­ни. КРІЙ І ШИТТЯ

Тра­ди­цій­ні со­ро­чки кро­ї­ли до­сить про­стим спосо­бом — з чо­ти­рьох або ше­сти пря­мо­ку­тни­ків: пе­ре­дня й за­дня піл­ки, ру­ка­ви та пле­чо­ві встав­ки. За осо­бли­во­стя­ми крою со­ро­чки по­ді­ля­ють на три ви­ди: «до устав­ки», со­ро­чка з ціль­но­кро­є­ним ру­ка­вом та со­ро­чка «хлоп’ян­ка». Пер­ших два ви­ди ма­ли чи­слен­ні збо­ри бі­ля ко­мі­ра, а со­ро­чка «хлоп’ян­ка» ши­ла­ся без ко­мі­ра та з від­кри­ти­ми (не­при­зби­ра­ни­ми) ру­ка­ва­ми.

Ми на­во­ди­мо один з ва­рі­ан­тів ви­крій­ки для жі­но­чої та чо­ло­ві­чої со­ро­чки. Але якщо ви ви­рі­ши­те кро­ї­ти со­ро­чку са­мо­стій­но, зваж­те, що при ши­ри­ні по­ло­тна 120 см вам зна­до­би­ться що­най­мен­ше 2 дов­жи­ни ви­ро­бу + 2 дов­жи­ни ру­ка­ва (устав­ки й лас­тки мо­жна ви­кро­ї­ти із за­ли­шків).

Для жі­но­чої со­ро­чки стан­дар­тна ши­ри­на піл­ки ста­но­вить 60 см або 1,5 ПОГ. Пле­чо­ві встав­ки роз­ши­рю­ють пле­чо­ву ча­сти­ну со­ро­чки й да­ють мо­жли­вість зро­би­ти більш об’єм­ни­ми гор­ло­ви­ну та ру­ка­ви. Ши­ри­на встав­ки до­рів­нює по­ло­ви­ні ши­ри­ни піл­ки. Ши­ри­на ру­ка­ва ста­но­вить 60 см. Ру­кав до встав­ки при­ши­ва­ють, за­кла­да­ю­чи у дрі­бні збор­ки, що утво­рює ха­ра­ктер­ну об’єм­ність верх­ньої ча­сти­ни со­ро­чки.

Пе­ред роз­кро­ю­ва­н­ням на­ту­раль­не до­мо­тка­не полотно не­об­хі­дно про­де­ка­ту­ва­ти!

ХІД РО­БО­ТИ

1 Пе­ре­не­сти де­та­лі крою з па­пе­ро­вої ви­крій­ки на тка­ни­ну, по­пе­ре­дньо пе­ре­ві­рив­ши дов­жи­ну пі­лок та ру­ка­вів і пи­шність го­то­во­го ви­ро­бу. Тка­ни­ну скла­сти нав­піл впо­пе­рек, розмістити пар­ні де­та­лі па­пе­ро­вої ви­крій­ки на тка­ни­ні та ви­кро­ї­ти, до­да­ю­чи при­пу­ски: по 2 см — на шви по зрі­зах, 4 см — на під­гин ни­зу.

2 Пі­дго­ту­ва­ти узо­ри ви­шив­ки для від­по­від­них де­та­лей крою. Стіб­ка­ми кон­тра­стної ни­тки по­зна­чи­ти се­ре­ди­ну ко­жної де­та­лі, про­ра­ху­ва­ти ві­зе­ру­нок на де­та­лі крою і ви­ши­ти. Ви­ши­ті де­та­лі за по­тре­би де­лі­ка­тно ви­пра­ти ру­ка­ми і пі­дго­ту­ва­ти до збо­ру ви­ши­ван­ки.

3 По цен­тру пе­ре­ду пі­ло­чки зро­би­ти роз­різ, щоб ви­ріб віль­но одя­гав­ся (ду­же обе­ре­жно, аби не по­шко­ди­ти ви­шив­ку!) й обро­би­ти об­шив­кою з основ­ної тка­ни­ни. ЗБИ­РА­Н­НЯ

4 Усі де­та­лі про­пра­су­ва­ти з ви­во­ро­тно­го бо­ку че­рез мар­лю. Ру­ка­ва при­ши­ти до пле­чо­вої встав­ки вру­чну (для жі­но­чої ви­ши­ван­ки за по­тре­би — за­кла­да­ю­чи у збор­ки). Низ ру­ка­вів при­зі­бра­ти і при­ши­ти ман­же­ти.

5 Зши­ти де­та­лі пе­ре­дньої і за­дньої пі­лок по бо­ко­вих швах (вши­ва­ю­чи лас­тки за по­тре­би). Пле­чо­ві встав­ки вши­ти по осно­ві до ско­ше­них верх­ніх ку­тів стан­ка. Ру­ка­ви вста­ви­ти у пройми і при­ши­ти.

6 Ви­кот гор­ло­ви­ни (для жі­но­чої ви­ши­ван­ки гор­ло­ви­ну со­ро­чки по­пе­ре­дньо при­зі­бра­ти вру­чну) об­ши­ти та­сьмою або вузь­кою смуж­кою по­ло­тна, оздо­бле­ною ви­шив­кою. Ін­ший ва­рі­ант — обро­би­ти гор­ло­ви­ну сто­я­чим ко­мі­ром із ви­шив­кою. 7 За­пра­су­ва­ти при­пуск на під­гин ни­зу та при­ши­ти. Роз­пра­су­ва­ти бо­ко­ві шви.

На кін­цях об­шив­ки гор­ло­ви­ни чи ко­мір­ця спле­сти з ба­вов­ня­них ни­ток де­ко­ра­тив­ні «ко­си» для зав’язу­ва­н­ня та оздо­би­ти їх ку­та­си­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.