ВИ­ШИ­ТІ ПРИ­КРА­СИ

УНІ­КАЛЬ­НОЮ ДЕТАЛЛЮ ЦЬО­ГО ЧАРІВНОГО НАБОРУ Є МІКРОВИШИВКА. ОЗДОБЛЕНІ ШОВКОВИМИ КУ­ТА­СИ­КА­МИ НАМИСТО З КУЛОНОМ І СЕРЕЖКИ ТА БРАСЛЕТ — ЦЕ ВИТОНЧЕНІ МИСТЕЦЬКІ ПРИ­КРА­СИ, ЯКІ ВИ МО­ЖЕ­ТЕ СТВО­РИ­ТИ ВЛА­СНО­РУЧ!

Zhinka - - Рукоділля - Оле­на Ла­зур­ків, ди­зай­нер, ав­тор при­крас з мі­кро­ви­шив­кою. www.facebook.com/olenaLhandmade

ВАМ ПОТРІБНІ:

намисто з на­ту­раль­них ка­ме­нів

(у нас — з ро­же­во­го квар­цу) го­то­ві ку­та­си­ки з шов­ко­вих ни­ток ФУРНІТУРА З БІЖУТЕРНОГО СПЛА­ВУ ПІД СРІБЛО:

1 бейл-три­мач для ку­ло­на, 1 ка­ра­бін­чик для бра­сле­та, 1 під­ві­ска зі стра­зом, 4 ко­не­кто­ри і лан­цю­жок для бра­сле­та дов­жи­ною до 10 см, 4 се­тін­ги для встав­ки ви­шив­ки, 2 швен­зи-цвя­шки для се­ре­жок, де­ко­ра­тив­ні обі­йма­чі для на­ми­стин у фор­мі кві­ток, шпиль­ки-пі­ни 4 скля­ні встав­ки для на­тя­гу­ва­н­ня тка­ни­ни з ви­шив­кою 4 пер­ла­му­тро­ві на­ми­сти­ни (у нас бі­лі)

ДЛЯ ВИ­ШИ­ВА­Н­НЯ: ни­тки му­лі­не для ви­ши­ва­н­ня DMC (від­по­від­них до мо­ти­ву ко­льо­рів), тка­ни­на для ви­ши­ва­н­ня (до­мо­ткан­не полотно щіль­ні­стю 40-50), п’яль­ця, лу­па клей-гель про­зо­рий «Мо­мент» тро­сик бі­жу­тер­ний го­стро­губ­ці кру­гло­губ­ці

1 Знай­діть ба­жа­ний мо­тив для ви­шив­ки та до­бе­ріть ни­тки від­по­від­них ко­льо­рів за схе­мою. Ви­ший­те мо­ти­ви на до­бре на­тя­гну­тій у п’яль­ця тка­ни­ні, ко­ри­сту­ю­чись спе­ці­аль­ною лу­пою.

2 Го­то­ві мо­ти­ви ви­ріж­те за фор­мою се­тин­гів, у які ма­є­те встав­ля­ти ви­ши­ті мі­ні­а­тю­ри, із за­па­сом не мен­ше 5 мм по кра­ях, щоб на­дій­но при­кле­ї­ти тка­ни­ну й за­по­біг­ти роз­со­ту­ван­ню.

3 Аку­ра­тно при­клей­те ви­ши­ті де­та­лі до скля­ної встав­ки про­зо­рим клей­ге­лем, ре­тель­но роз­рів­ню­ю­чи края і на­тя­гу­ю­чи тка­ни­ну, аби мо­тив на встав­ці мав до­вер­ше­ний вигляд.

4 Встав­ки з ви­шив­кою при­крі­піть до се­тин­гів за до­по­мо­гою клей-ге­лю і до­зволь­те йо­му до­бре ви­со­хну­ти, аби де­та­лі на­дій­но за­фі­ксу­ва­ли­ся.

5 ЗБИРАЄМО СЕРЕЖКИ. При­че­піть до се­тин­гів з ви­шив­кою зни­зу ку­та­си­ки, а вго­рі — швен­зи. За­крий­те пе­тлі кру­гло­губ­ця­ми.

6 ФОРМУЄМО БРАСЛЕТ. На­ни­зай­те на шпиль­ку­пін спо­ча­тку обі­ймач для на­ми­сти­ни пе­люс­тка­ми до­го­ри, то­ді пер­ла­му­тро­ву на­ми­сти­ну і дру­гий обі­ймач пе­люс­тка­ми до­ни­зу; віль­ний кі­нець шпиль­ки за­гніть кру­гло­губ­ця­ми у пе­тель­ку, а зай­ву дов­жи­ну «від­ку­сіть». Пов­то­ріть так для ко­жної пер­ла­му­тро­вої на­ми­сти­ни. При­че­піть по дві на­ми­сти­ни на рів­ній від­ста­ні по обох кра­ях се­тин­га з ви­ши­тим мо­ти­вом і за­крий­те пе­тлі кру­гло­губ­ця­ми. З про­ти­ле­жно­го бо­ку до пе­те­льок обох на­ми­стин при­крі­піть по­спіль два фі­лі­гран­ні ко­не­кто­ри і так са­мо — з про­ти­ле­жно­го бо­ку се­тин­га. Для за­стіб­ки з одно­го кін­ця до ко­не­кто­ра при­крі­піть ка­ра­бін­чик, а з ін­шо­го — лан­цю­жок, оздо­бле­ний під­ві­скою зі стра­зом на кін­ці.

7 ФОРМУЄМО НАМИСТО. До се­тін­га з ви­ши­тим мо­ти­вом вни­зу крі­пи­мо ку­та­сик, а вго­рі — бейл-три­мач. На бі­жу­тер­ний тро­сик мо­жна на­ни­за­ти на­ми­сти­ни й обі­йма­чі у ви­бра­ній по­слі­дов­но­сті. У цен­трі на­ми­ста встав­ля­є­мо бейл з кулоном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.