ЩО ТАМ У ДВО­РІ?..

ЛЕГКІ ВИ­РІ­ШЕ­Н­НЯ НАЙ­ПО­ШИ­РЕ­НІ­ШИХ ПРО­БЛЕМ, ЩО МО­ЖУТЬ ВИ­НИ­КНУ­ТИ НА ПРИ­СА­ДИ­БНІЙ ДІ­ЛЯН­ЦІ.

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

ЗАСІВАЙТЕ «ЗАЛИСИНИ», КО­ЛИ ПЕРЕВЕРНЕТЕ ЗЕМ­ЛЮ НА ПОТРІБНУ ГЛИБИНУ ТА ДО­БРЕ ЇЇ ПРОЛЛЄТЕ.

ЗМЕНШІТЬ ВАГУ, ЗБИВШИ ПО­ЛО­ВИ­НУ БЕТОННОЇ ОСНОВИ КУВАЛДОЮ.

ОБРІЖТЕ ДНО ГОРЩИКА, ВКОПАЙТЕ ЙО­ГО У ЗЕМ­ЛЮ ТА ВИСАДІТЬ В НЬО­ГО РОСЛИНУ.

ЗА ЛИСИНИ НА ГАЗОНІ

«Я роз­лив до­бри­ва на газоні і на то­му мі­сці утво­ри­ла­ся «за­ли­си­на». Тра­ва, яку я під­сі­яв, не про­ро­сла; де­рен, яким я за­сте­лив пля­му, всох. Чим мо­жна за­ра­ди­ти?»

РІ­ШЕ­Н­НЯ

Про­бле­ма — у за­бру­днен­ні ґрун­ту на­дмір­ною до­зою до­брив. Її до­сить лег­ко ви­рі­ши­ти. Спо­ча­тку зні­міть де­рен. Пі­сля цьо­го гли­бо­ко ско­пай­те ґрунт, пе­ре­вер­та­ю­чи груд­ки зем­лі так, аби їх верх­ній шар опи­нив­ся яко­мо­га глиб­ше: за­ве­ли­ка пор­ція до­брив роз­чи­ни­ться у зем­лі за­дов­го до то­го, як но­ва тра­ва пу­стить ко­рі­н­ня. Ще­дро про­лий­те ско­па­не мі­сце во­дою впро­довж 15 хв., щоб до­бри­ва зми­ли­ся яко­мо­га глиб­ше, і пі­сля цьо­го ді­лян­ку зно­ву мо­жна за­сі­ва­ти чи вкри­ва­ти дер­ном.

ЗГНИЛИЙ СТОВПЧИК ОГОРОЖІ

«По­трі­бно за­мі­ни­ти стовп пар­ка­на. Але як ви­да­ли­ти з ґрун­ту бе­тон­ну осно­ву?»

РІ­ШЕ­Н­НЯ

Це мо­жна зро­би­ти, але до­ве­де­ться до­кла­сти тро­хи зу­силь. Спо­ча­тку з одно­го бо­ку основи ви­ко­пай­те яму на глибину, що рів­на ви­со­ті основи. Роз­шир­те її до роз­мі­рів, до­ста­тніх, аби гар­но за­ма­хну­ти­ся кувалдою та по­пра­цюй­те удар­ним ін­стру­мен­том. Ко­ли зіб’єте фун­да­мент на­по­ло­ви­ну, вже змо­же­те вдвох з по­мі­чни­ком вийня­ти стов­па з ями.

ПІДКАЗКА

Якщо стовпчик роз­ва­ли­ться, по­ки ви йо­го ви­тя­га­ти­ме­те, обв’яжіть бе­тон­ну осно­ву мо­туз­кою і тя­гніть за неї.

РОСЛИНИЗАГАРБНИКИ

«Ме­ні по­до­ба­є­ться кві­тник дру­жи­ни, але її ру­дбе­кії та лі­лії за­се­ли­ли вже весь са­док і за­ва­жа­ють ін­шим ро­сли­нам. Якось мо­жна їх при­бор­ка­ти?»

РІ­ШЕ­Н­НЯ

Чи­ма­ло ро­слин роз­мно­жу­ю­ться, роз­ки­да­ю­чи нав­кру­ги на­сі­н­ня та роз­по­всю­джу­ю­чи довкола ко­рі­н­ня. Не да­ти, на­при­клад, про­ро­сти на­сін­ню до­по­мо­же шар муль­чі. Але більш на­стир­ли­ве ко­рі­н­ня зу­пи­нить тіль­ки сер­йо­зна пе­ре­по­на. Ро­сли­ни, що швид­ко роз­ро­ста­ю­ться довкола, мо­жна ви­са­ди­ти у вко­па­ні у ґрунт кон­тей­не­ри. Кра­ще взя­ти, на­при­клад, пла­сти­ко­ві гор­щи­ки, ящи­ки чи ко­ши­ки, до­сить ви­со­кі для то­го, щоб вко­па­ти їх на глибину мі­ні­мум 25 см — це за­ва­дить ко­рін­ню про­бра­ти­ся зі­спо­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.