На які ча­сти­ни мо­жна по­ді­ли­ти від­пус­тку? Яка про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лу на зброю? Чи мо­жна за­ре­є­стру­ва­тись у да­чно­му бу­дин­ку?

ВА­ШІ ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ МИ АДРЕСУВАЛИ ДОСВІДЧЕНИМ ЮРИСТАМ

Zhinka - - Маєте Право -

Від­по­від­ає юрист По­лі­на ПАВЛЮК

Я звер­нув­ся до бан­ку, щоб ви­пла­ти­ти кре­дит, який оформ­ляв де­кіль­ка ро­ків то­му. Ви­яви­ло­ся, що су­ма бор­гу май­же втри­чі біль­ша, ніж за мо­ї­ми вла­сни­ми під­ра­хун­ка­ми. Хто має пра­во пе­ре­ві­ря­ти пра­виль­ність на­ра­хо­ва­но­го бор­гу?

Юрій Гри­го­ро­вич, Оде­ська обл.

П.П.: Банк на­ра­хо­вує борг від­по­від­но до умов до­го­во­ру, який укла­дав­ся з клі­єн­том. Щоб вста­но­ви­ти, яким чи­ном ви­ни­кла пред’яв­ле­на вам су­ма бор­гу, звер­ні­ться до бан­ку із за­явою про ви­да­чу на­ле­жним чи­ном за­ві­ре­них ко­пій роз­ра­хун­ків бор­гу по­мі­ся­чно за ва­шим кре­ди­тним до­го­во­ром. Якщо у вас ви­ни­кне об­ґрун­то­ва­ний сум­нів у то­му, що на­ра­ху­ва­н­ня здій­сне­ні пра­виль­но, зо­бов’яза­ти банк зро­би­ти пе­ре­ра­ху­нок су­ми бор­гу за кре­ди­тним до­го­во­ром мо­жна в су­до­во­му по­ряд­ку.

На по­ча­тку кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня у мо­го чо­ло­ві­ка був один за­хи­сник. За­раз ми хо­че­мо від­мо­ви­ти­ся від йо­го по­слуг і за­ді­я­ти в про­цес ін­шо­го адво­ка­та. Як це пра­виль­но зро­би­ти?

Оль­га Бо­рець, м. Умань

П.П.: По­ря­док від­мо­ви від за­хи­сни­ка ре­гла­мен­то­ва­но ст. 54 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Він пе­ред­ба­чає, що за­мі­на за­хи­сни­ка по­вин­на від­бу­ва­ти­ся ви­клю­чно в йо­го при­су­тно­сті пі­сля на­да­н­ня мо­жли­во­сті для кон­фі­ден­цій­но­го спіл­ку­ва­н­ня. Та­ка за­мі­на обов’яз­ко­во фі­ксу­є­ться у про­то­ко­лі про­це­су­аль­ної дії.

Від­по­від­ає адво­кат Оле­ксан­дра ШАЛЬКО

Яка про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лу на зброю?

Іри­на Юхи­мук, Рів­нен­ська обл.

О.Ш.: Для цьо­го не­об­хі­дно отри­ма­ти до­звіл на при­дба­н­ня зброї та окре­мий до­звіл на но­сі­н­ня та збе­рі­га­н­ня зброї.

До до­звіль­ної си­сте­ми ра­йон­но­го від­ді­лу за мі­сцем про­жи­ва­н­ня на­да­ю­ться та­кі до­ку­мен­ти:

довідка про ви­вче­н­ня ма­те­рі­аль­ної ча­сти­ни зброї, пра­вил по­во­дже­н­ня зі збро­єю, її за­сто­су­ва­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня; довідка про від­су­тність су­ди­мо­стей; довідка про про­хо­дже­н­ня нар­ко­ло­гі­чно­го та пси­хі­а­три­чно­го огля­дів;

ме­ди­чна довідка для отри­ма­н­ня до­зво­лу (лі­цен­зії) на об’єкт до­звіль­ної си­сте­ми;

ра­порт пе­ре­вір­ки діль­ни­чно­го ін­спе­кто­ра (за мі­сцем про­жи­ва­н­ня); кви­тан­ція про опла­ту; ко­пія па­спор­та (1-ї, 2-ї та 11-ї ст.); кар­тка-за­я­ва та за­я­ва що­до ви­да­чі до­зво­лу на при­дба­н­ня зброї на ім’я ке­рів­ни­ка ор­га­ну.

Пі­сля отри­ма­н­ня до­зво­лу на при­дба­н­ня зброї, мо­жна ку­пи­ти зброю та про­тя­гом на­сту­пних 10 днів на­ле­жить її за­ре­є­стру­ва­ти. До­звіл на но­сі­н­ня та збе­рі­га­н­ня отри­му­ють у цьо­му ж ор­га­ні за мі­сцем про­жи­ва­н­ня. Для цьо­го на­да­ю­ться та­кі до­ку­мен­ти:

за­я­ва що­до ви­да­чі до­зво­лу на збе­рі­га­н­ня та но­сі­н­ня зброї на ім’я ке­рів­ни­ка ор­га­ну по­лі­ції; дві фо­то­кар­тки роз­мі­ром 3х4 см; ду­блі­кат до­зво­лу з від­мі­ткою ма­га­зи­ну про про­даж зброї, при­строю або з від­мі­ткою про пе­ре­о­форм­ле­н­ня їх у вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку; пла­ті­жний до­ку­мент (кви­тан­ція); до­го­вір стра­ху­ва­н­ня ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті для вла­сни­ка зброї. До­звіл на но­сі­н­ня та збе­рі­га­н­ня зброї ви­да­є­ться стро­ком на 3 ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.