Усу­пе­реч ген­дер­ним нор­мам і сте­ре­о­ти­пам

Єв­ге­ній СЕБАСТЬЯНСЬКИЙ, пра­кти­чний пси­хо­лог, акре­ди­то­ва­ний ге­штальт-те­ра­певт

Zhinka - - Психологія - Юлія Ше­кет

Чо­ло­вік і жін­ка за сво­єю су­т­тю не так силь­но від­рі­зня­ю­ться один від одно­го, як прийня­то вва­жа­ти. Спектр емо­цій­них пе­ре­жи­вань і їх гли­би­на у чо­ло­ві­ка та­кий са­мий, як і в жін­ки. Біль­шість існу­ю­чих від­мін­но­стей пов’яза­ні з ген­дер­ни­ми нор­ма­ми і сте­ре­о­ти­па­ми, які ствер­джу­ють, ні­би ми — істо­ти з рі­зних пла­нет. До­ла­ти ці сте­ре­о­ти­пи, ви­хо­ди­ти за рам­ки нав’яза­них ро­лей ча­сто не­ймо­вір­но скла­дно всім, не­за­ле­жно від ста­ті. Зов­ні­шні пра­ви­ла у про­це­сі до­ро­слі­ша­н­ня і со­ці­а­лі­за­ції ста­ють вну­трі­шні­ми пе­ре­ко­на­н­ня­ми, що не під­ля­га­ють пе­ре­гля­ду. То­му ба­га­тьом чо­ло­ві­кам скла­дно звіль­ни­ти­ся від ро­лі «ве­ду­чо­го» у па­рі й до­зво­ли­ти со­бі від­гу­кну­ти­ся на жі­но­чу актив­ність. Да­є­ться взна­ки со­ці­аль­ний со­ром, що ре­гла­мен­тує «прийня­тні» і «не­прийня­тні» фор­ми по­ве­дін­ки для обох ста­тей. Звід­си по­хо­дять й уста­ле­ні ігри із «зва­бле­н­ням», «на­тя­ка­ми» і то­му по­ді­бні. Це ли­ше сп­осо­би про­і­гно­ру­ва­ти пра­кти­чно не­ми­ну­че збен­те­же­н­ня, що су­про­во­джує ро­ман­ти­чні й се­ксу­аль­ні сто­сун­ки.

3 КРО­КИ ДО ПОРОЗУМІННЯ:

1 Ба­жа­но ро­зу­мі­ти, чо­го хо­чуть та очі­ку­ють від кон­кре­тної лю­ди­ни. Іде­ться тіль­ки про секс? Або потрібні гли­бо­кі й три­ва­лі сто­сун­ки? Ро­зу­мі­н­ня сво­їх мо­ти­вів і мо­ти­вів пар­тне­ра до­зво­ляє більш віль­но по­во­ди­ти­ся, уни­ка­ти дво­зна­чно­стей і не­по­ро­зу­мінь.

2

Ва­жли­вою є по­ва­га: як по­ва­га до се­бе і сво­їх ба­жань, так і по­ва­га до пар­тне­ра і йо­го / її ба­жань. Ви­слов­ле­ну з по­ва­гою про­по­зи­цію, як і від­мо­ву, на­ба­га­то лег­ше прийня­ти без ура­же­н­ня са­мо­люб­ства.

3 По­трі­бно ви­бра­ти на­ле­жну фор­му про­я­ву іні­ці­а­ти­ви, спо­сіб ска­за­ти про своє ба­жа­н­ня. Не слід пе­ре­тво­рю­ва­ти се­ксу­аль­ну іні­ці­а­ти­ву на кон­ку­рен­тну си­ту­а­цію. На­ві­що транс­фор­му­ва­ти сто­сун­ки у з’ясу­ва­н­ня то­го, хто го­лов­ні­ший чи силь­ні­ший? Це мо­же спро­во­ку­ва­ти або від­по­від­ну агре­сію, або при­ду­ше­н­ня ба­жа­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.