10 ЦІКАВИНОК ПРО УКРА­Ї­НУ

Zhinka - - Наші Діти - На­та­лія Ян­ко­ва

1 НАЙДАВНІША ВІ­ДО­МА УЧЕНИМ МАПА, ви­би­та на кіс­тці ма­мон­та, і най­ста­ро­дав­ні­ше по­се­ле­н­ня Homo sapiens зна­йде­ні у се­лі Ме­жи­річ­чі на Рів­нен­щи­ні. Їм близь­ко 15 ти­сяч ро­ків!

2 В Укра­ї­ні зо­се­ре­дже­но ЧВЕРТЬ УСІХ ЗАПАСІВ ЧОРНОЗЕМУ НА ПЛАНЕТІ, то­му на­ша зем­ля та­ка ро­дю­ча й ще­дра.

3 Укра­їн­ська МО­ВА ВИЗНАНА ДРУ­ГОЮ НАЙГАРНІШОЮ ЗА МЕЛОДІЙНІСТЮ СЕ­РЕД МОВ сві­ту, пі­сля іта­лій­ської.

4 НАЙПЕРШУ КОНСТИТУЦІЮ У СВІ­ТІ 1710 ро­ку ство­рив ге­тьман за­по­розь­ко­го вій­ська Пи­лип Ор­лик.

5 НАЙДОВШИЙ МУЗИЧНИЙ ІН­СТРУ­МЕНТ У СВІ­ТІ — це укра­їн­ська трем­бі­та. Її дов­жи­на мо­же до­ся­га­ти чо­ти­рьох метрів, а її зву­ки чу­тні більш ніж за де­сять кі­ло­ме­трів.

6 ПЕР­ШИЙ РАМКОВИЙ ВУЛИК 1814 ро­ку ви­на­йшов укра­ї­нець Пе­тро Про­ко­по­вич, а на ко­жно­го укра­їн­ця що­ро­ку ви­ро­бля­є­ться пів­то­ра кі­ло­гра­ми ме­ду — най­біль­ше ніж де­ін­де у сві­ті.

7 З ДВАНАДЦЯТИ ЛАВР СВІ­ТУ ЧО­ТИ­РИ зна­хо­дя­ться в Укра­ї­ні.

8 Укра­їн­ці збу­ду­ва­ли ЛІТАК З НАЙ­БІЛЬ­ШОЮ У СВІ­ТІ ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЮ — Ан-225 «Мрія».

9 НАЙГЛИБША У СВІ­ТІ СТАН­ЦІЯ МЕТРО зна­хо­ди­ться у Ки­є­ві — це «Ар­се­наль­на». Во­на роз­та­шо­ва­на під зем­лею на гли­би­ні 105 м.

10 ОДНА З НАЙВІДОМІШИХ У СВІ­ТІ РІЗДВЯНИХ ПІ­СЕНЬ — це на­ро­дна ко­ляд­ка «Ще­дрик», за­пи­са­на укра­їн­ським ком­по­зи­то­ром Ми­ко­лою Ле­он­то­ви­чем. Світ знає її як Carol of the Bells.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.