КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Лю­дми­ла КОЛОМІЄЦЬ, те­ра­певт, лі­кар УЗД. Ме­ди­чна ме­ре­жа Doctor Sam

Zhinka - - Здоров’я - На­та­лія Ян­ко­ва

По­ру­ше­н­ня фун­кції печінки да­ю­ться взна­ки сим­пто­ма­ми з бо­ку рі­зних ор­га­нів і си­стем ор­га­ні­зму:

шлун­ко­во-ки­шко­вий тракт — ну­до­та, су­хість і гір­ко­та у ро­ті, зду­т­тя жи­во­та, по­ру­ше­н­ня де­фе­ка­ції (за­кре­пи або ді­а­рея);

нер­во­ва си­сте­ма — го­лов­ний біль, за­галь­на слаб­кість, втом­лю­ва­ність, без­со­н­ня, дра­тів­ли­вість;

сер­це­во-су­дин­на си­сте­ма — ви­со­кий рі­вень хо­ле­сте­ри­ну, згу­ще­н­ня кро­ві (що при­зво­дить до під­ви­ще­но­го ар­те­рі­аль­но­го ти­ску), ва­ри­ко­зна хво­ро­ба вен ни­жніх кін­ці­вок;

ен­до­крин­на си­сте­ма — цукро­вий ді­а­бет; шкі­ра — ви­си­пи; імун­на си­сте­ма — алер­гі­чні ре­а­кції; ди­халь­на си­сте­ма — ча­сті за­сту­ди;

опор­но-ру­хо­ва си­сте­ма — біль у су­гло­бах. Щоб під­три­ма­ти здоров’я

печінки, окрім за­галь­них ре­ко­мен­да­цій з до­три­ма­н­ня здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, ба­жа­но вжи­ва­ти по 1-2 ст. лож­ки олії (олив­ко­вої, лля­ної, облі­пи­хо­вої, гар­бу­зо­вої) на день, до­да­ти у ра­ціон пе­тру­шку, кріп, ру­ко­лу, на­сі­н­ня гар­бу­за та льо­ну, ка­ші з ціль­но­зер­но­вих зла­ків. Ко­ри­сні та­кі при­пра­ви, як куркума, ім­бир, ко­ри­ця цей­лон­ська. З ме­тою про­фі­ла­кти­ки мо­жна вжи­ва­ти на­стої цми­ну пі­ско­во­го (без­смер­тни­ку), по­ли­ну, м’яти, ку­ку­ру­дзя­них приймо­чок, бе­ре­зо­вих бру­ньок, а та­кож апте­чні пре­па­ра­ти на осно­ві ар­ти­шо­ку, цми­ну пі­ско­во­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.