3 ви­зна­чаль­ні ро­лі печінки

Zhinka - - Здоров’я -

1 ДЖЕ­РЕ­ЛО ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ. Пе­чін­ка бе­ре участь у про­це­сах трав­ле­н­ня й обмі­ну біл­ків, ву­гле­во­дів, жи­рів та ві­та­мі­нів, пе­ре­тво­рю­ю­чи їжу на до­сту­пну ор­га­ні­зму енер­гію.

2 ДВИ­ГУН. Пе­чін­ка ре­гу­лює ді­яль­ність ба­га­тьох жит­тє­во ва­жли­вих си­стем ор­га­ні­зму. По­ки во­на нор­маль­но пра­цює — жи­т­тя три­ває.

3 ФІЛЬТР. Пе­чін­ка пе­ре­ві­ряє і за по­тре­би зне­шко­джує усе, що над­хо­дить в ор­га­нізм: їжу, лі­ки, хі­мі­чні чи ро­слин­ні пре­па­ра­ти й спо­лу­ки у будь-яко­му ви­гля­ді. Не­кон­тро­льо­ва­не вжи­ва­н­ня, по­єд­на­н­ня чи пе­ре­до­зу­ва­н­ня ліків чи то­кси­чних ре­чо­вин мо­же зав­да­ти сер­йо­зної шко­ди клі­ти­нам печінки!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.